ÖZEL GÜVENLİK MEVZUATI

Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun

Kanun Numarası: 5188
Kabul Tarihi: 10/6/2004
Yayımlandığı Resmî Gazete Tarih: 26/6/2004 Sayı: 25504

Genel Hükümler

Amaç

MADDE 1. – Bu Kanunun amacı, kamu güvenliğini tamamlayıcı mahiyetteki özel güvenlik hizmetlerinin yerine Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun

Kanun Numarası: 5188
Kabul Tarihi: 10/6/2004
Yayımlandığı Resmî Gazete Tarih: 26/6/2004 Sayı: 25504

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

Amaç

MADDE 1. – Bu Kanunun amacı, kamu güvenliğini tamamlayıcı mahiyetteki özel güvenlik hizmetlerinin yerine getirilmesine ilişkin esas ve usulleri belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2. – Bu Kanun, özel güvenlik izninin verilmesine, bu hizmeti yerine getirecek kişi ve kuruluşların ruhsatlandırılmasına ve denetlenmesine ilişkin hususları kapsar.

Özel güvenlik izni

MADDE 3. – Kişilerin silahlı personel tarafından korunması, kurum ve kuruluşlar bünyesinde özel güvenlik birimi kurulması veya güvenlik hizmetinin şirketlere gördürülmesi özel güvenlik komisyonunun kararı üzerine valinin iznine bağlıdır. Toplantı, konser, sahne gösterileri ve benzeri etkinliklerde; para veya değerli eşya nakli gibi geçici veya acil hallerde, komisyon kararı aranmaksızın, vali tarafından özel güvenlik izni verilebilir.

Kişi ve kuruluşların talebi üzerine, koruma ve güvenlik ihtiyacı dikkate alınarak, güvenlik hizmetinin istihdam edilecek personel eliyle sağlanmasına, kurum ve kuruluşlar bünyesinde özel güvenlik birimi kurulmasına ya da bu hizmetin güvenlik şirketlerine gördürülmesine izin verilir. Bir kuruluş bünyesinde özel güvenlik birimi kurulmuş olması, ihtiyaç duyulduğunda ayrıca güvenlik şirketlerine hizmet gördürülmesine mâni değildir.

Ettirilmesine ilişkin esas ve usulleri belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2. – Bu Kanun, özel güvenlik izninin verilmesine, bu hizmeti yerine getirecek kişi ve kuruluşların ruhsatlandırılmasına ve denetlenmesine ilişkin hususları kapsar.

Özel güvenlik izni

MADDE 3. – Kişilerin silahlı personel tarafından korunması, kurum ve kuruluşlar bünyesinde özel güvenlik birimi kurulması veya güvenlik hizmetinin şirketlere gördürülmesi özel güvenlik komisyonunun kararı üzerine valinin iznine bağlıdır. Toplantı, konser, sahne gösterileri ve benzeri etkinliklerde; para veya değerli eşya nakli gibi geçici veya acil hallerde, komisyon kararı aranmaksızın, vali tarafından özel güvenlik izni verilebilir.

Kişi ve kuruluşların talebi üzerine, koruma ve güvenlik ihtiyacı dikkate alınarak, güvenlik hizmetinin istihdam edilecek personel eliyle sağlanmasına, kurum ve kuruluşlar bünyesinde özel güvenlik birimi kurulmasına ya da bu hizmetin güvenlik şirketlerine gördürülmesine izin verilir. Bir kuruluş bünyesinde özel güvenlik birimi kurulmuş olması, ihtiyaç duyulduğunda ayrıca güvenlik şirketlerine hizmet gördürülmesine mâni değildir.

Komisyon, koruma ve güvenlik hizmetini yerine getirecek personelin, bulundurulabilecek veya taşınabilecek silah ve teçhizatın azamî miktarını ve niteliğini, gerekli hallerde diğer fizikî ve aletli güvenlik tedbirlerini belirlemeye yetkilidir. Havalimanı ve liman gibi yerlerde alınacak güvenlik tedbirlerine ilişkin uluslararası yükümlülükler saklıdır.

Geçici haller dışındaki özel güvenlik uygulaması, en az bir ay önce başvurulması şartıyla komisyonun kararı ve valinin onayı ile sona erdirilebilir.

Özel güvenlik komisyonu

MADDE 4. – Özel güvenlik komisyonu, bu Kanunda belirtilen özel güvenlikle ilgili kararları almak üzere valinin görevlendireceği bir vali yardımcısının başkanlığında, il emniyet müdürlüğü, il jandarma komutanlığı, ticaret odası başkanlığı, sanayi odası başkanlığı temsilcisinden oluşur. Sanayi odasının bulunmadığı illerde komisyona ticaret ve sanayi odası başkanlığının temsilcisi katılır. Özel güvenlik izni verilmesi ya da bu uygulamanın kaldırılması için başvuran kişi ya da kuruluşun temsilcisi ilgili komisyon toplantısına üye olarak katılır. Komisyon, kararlarını oy çokluğu ile alır; oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu taraf çoğunluk sayılır; çekimser oy kullanılamaz.

Özel güvenlik şirketleri

MADDE 5. – Şirketlerin özel güvenlik alanında faaliyette bulunması İçişleri Bakanlığının iznine tâbidir. Faaliyet izni verilebilmesi için şirket hisselerinin nama yazılı olması ve faaliyet alanının münhasıran koruma ve güvenlik hizmeti olması zorunludur. Özel güvenlik şirketleri, şubelerini bir ay içinde Bakanlığa ve ilgili valiliğe yazılı olarak; hisse devirlerini bir ay içinde Bakanlığa bildirirler.

Yabancı kişilerin özel güvenlik şirketi kurabilmesi ve yabancı şirketlerin Türkiye’de özel güvenlik hizmeti verebilmesi mütekabiliyet esasına tâbidir.

Özel güvenlik şirketlerinin kurucu ve yöneticilerinde bu Kanunun 10 uncu maddesinin (a) ve (d) bentlerinde belirtilen şartlar aranır. Yöneticilerin ayrıca dört yıllık yüksek okul mezunu olmaları, Kanunun 10 uncu maddesinin (e) bendinde belirtilen şartı taşımaları ve 14’üncü maddesinde belirtilen özel güvenlik temel eğitimini başarıyla tamamlamış olmaları gerekir.

Kurucu ve yöneticilerde aranan şartların kaybedilmesi halinde iki ay içinde eksiklik giderilmediği veya bu kurucu ve yöneticiler değiştirilmediği takdirde faaliyet izni iptal edilir.

Bu şirketler tarafından üçüncü kişi, kurum ve kuruluşlara sağlanacak koruma ve güvenlik hizmetleri, hizmetin başlamasından en geç bir hafta önce ilgili valiliğe yazılı olarak bildirilir. Acil ve geçici nitelikteki koruma ve güvenlik hizmetlerinde süre kaydı aranmaz.

Ek önlemler

MADDE 6. – Mülkî idare amirleri havalimanı, liman, gümrük, gar ve istasyon gibi yerler ile spor müsabakalarının, sahne gösterilerinin ve benzeri etkinliklerin yapıldığı yerlerdeki özel güvenlik tedbirlerini denetlemeye ve kamu güvenliğinin gerektirdiği hallerde ek önlemler aldırmaya yetkilidir. Kamu güvenliğinin sağlanması yönünden 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu ile vali ve kaymakamlara verilen yetkiler saklıdır. Bu yetkilerin kullanılması durumunda özel güvenlik birimi ve özel güvenlik personeli mülkî idare amirinin ve genel kolluk amirinin emirlerini yerine getirmek zorundadır.

İKİNCİ BÖLÜM

Özel Güvenlik Görevlileri

Özel güvenlik görevlilerinin yetkileri

MADDE 7. – Özel güvenlik görevlilerinin yetkileri şunlardır:

 • Koruma ve güvenliğini sağladıkları alanlara girmek isteyenleri duyarlı kapıdan geçirme, bu kişilerin üstlerini detektörle arama, eşyaları X-ray cihazından veya benzeri güvenlik sistemlerinden geçirme.
 • Toplantı, konser, spor müsabakası, sahne gösterileri ve benzeri etkinlikler ile cenaze ve düğün törenlerinde kimlik sorma, duyarlı kapıdan geçirme, bu kişilerin üstlerini detektörle arama, eşyaları X-ray cihazından veya benzeri güvenlik sistemlerinden geçirme.
 • 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 127 inci maddesine göre yakalama ve yakalama nedeniyle orantılı arama.
 • Görev alanında, haklarında yakalama, tutuklama veya mahkûmiyet kararı bulunan kişileri yakalama ve arama.
 • Yangın, deprem gibi tabiî afet durumlarında ve imdat istenmesi halinde görev alanındaki işyeri ve konutlara girme.
 • Hava meydanı, liman, gar, istasyon ve terminal gibi toplu ulaşım tesislerinde kimlik sorma, duyarlı kapıdan geçirme, bu kişilerin üstlerini detektörle arama, eşyaları X-ray cihazından veya benzeri güvenlik sistemlerinden geçirme.
 • Genel kolluk kuvvetlerine derhal bildirmek şartıyla, aramalar sırasında suç teşkil eden veya delil olabilecek ya da suç teşkil etmemekle birlikte tehlike doğurabilecek eşyayı emanete alma.
 • Terk edilmiş ve bulunmuş eşyayı emanete alma.
 • Kişinin vücudu veya sağlığı bakımından mevcut bir tehlikeden korunması amacıyla yakalama.
 • Olay yerini ve delilleri koruma, bu amaçla Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 157’nci maddesine göre yakalama.
 • Türk Medeni Kanunu’nun 981 inci maddesine, Borçlar Kanunu’nun 52’nci maddesine, Türk Ceza Kanunu’nun 49 uncu maddesinin birinci fıkrasının (1) ve (2) numaralı bentlerine göre zor kullanma.

Silah bulundurma ve taşıma yetkisi

MADDE 8. – Hangi koruma ve güvenlik hizmeti için ne miktar ve özellikte ateşli silah bulundurulabileceği komisyon tarafından belirlenir.

Ancak eğitim ve öğretim kurumlarında, sağlık tesislerinde, talih oyunları işletmelerinde, içkili yerlerde silahlı özel güvenlik görevlisi çalıştırılmasına izin verilmez. Özel güvenlik görevlileri, özel toplantılarda, spor müsabakalarında, sahne gösterileri ve benzeri etkinliklerde silahlı olarak görev yapamazlar.

Koruma ve güvenlik hizmetinde kullanılacak silah ve teçhizat, ilgili kişi veya kuruluş tarafından temin edilir. Özel güvenlik şirketleri ateşli silah alamaz ve bulunduramazlar. Ancak özel güvenlik şirketlerine, para ve değerli eşya nakli, geçici süreli koruma ve güvenlik hizmetlerinde kullanılmak üzere, özel güvenlik eğitimi veren kurumlara, silah eğitiminde kullanılmak üzere, komisyonun kararı ve valinin onayı ile silah alma, kullanma ve taşıma izni verilebilir.

Görev alanı

MADDE 9. – Bu görevliler 7’nci maddede sayılan yetkileri sadece görevli oldukları süre içinde ve görev alanlarında kullanabilirler.

Özel güvenlik görevlileri silahlarını görev alanı dışına çıkaramazlar. İşlenmiş bir suçun sanığı veya suç işleyeceğinden kuvvetle şüphe edilen kişinin takibi, dışarıdan yapılan saldırılara karşı tedbir alınması, para ve değerli eşya nakli, kişi koruma ve cenaze töreni gibi güzergâh ifade eden durumlarda güzergâh boyu görev alanı sayılır. Görev alanı, zorunlu hallerde Komisyon kararıyla genişletilebilir.

Zor kullanma ve yakalama yetkilerinin kullanılmasını gerektiren olaylar en seri vasıtayla yetkili genel kolluğa bildirilir; yakalanan kişi ve zapt edilen eşya genel kolluğa teslim edilir.

Özel güvenlik görevlilerinde aranacak şartlar

MADDE 10. – Özel güvenlik görevlilerinde aşağıdaki şartlar aranır:

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
 • En az lise veya dengi okul mezunu olmak.
 • 18 yaşını doldurmuş olmak.
 • Taksirli suçlar hariç olmak üzere, ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsa bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, emniyeti suiistimal, sahtecilik, hileli iflas veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma, laf atma, sarkıntılık, ırza tasallut, ırza geçme, kız, kadın veya çocuk kaçırma ve alıkoyma, fuhşa teşvik, fuhuş için aracılık, uyuşturucu madde kullanma, uyuşturucu madde kaçakçılığı suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak.
 • Kamu haklarından yasaklı olmamak.
 • Görevin yapılmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı ile özürlü bulunmamak.
 • 14’üncü maddede belirtilen özel güvenlik temel eğitimini başarıyla tamamlamış olmak.

Çalışma izni

MADDE 11. – Özel güvenlik görevlisi olarak istihdam edilecekler ile özel güvenlik şirketlerinde ve özel güvenlik eğitimi verecek kurumlarda yönetici olarak çalışacaklar hakkında valilikçe güvenlik soruşturması yapılır. Soruşturma sonucu olumlu olanlara, bu Kanunun 14’üncü maddesinde belirtilen özel güvenlik temel eğitimini başarıyla bitirmiş olmak şartıyla, valilikçe beş yıl süreli çalışma izni verilir. Ateşli silah taşımayacak özel güvenlik görevlileri hakkında sadece arşiv araştırması yapılır. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması bir ay içinde tamamlanır.

Göreve başlayan özel güvenlik görevlileri işveren tarafından on beş gün içinde valiliğe bildirilir. Çalışma izninin yenilenebilmesi için, güvenlik soruşturmasının olumlu olması ve Kanunun 14’üncü maddesinde belirtilen özel güvenlik yenileme eğitiminin başarıyla tamamlanmış olması zorunludur. Özel güvenlik görevlilerinde aranan şartlardan herhangi birisinin kaybedilmesi halinde çalışma izni iptal edilir.

Genel kolluk kuvvetinden emekli olanlar ile en az beş yıl fiilen bu görevde çalıştıktan sonra kendi istekleriyle görevinden ayrılmış olanlarda, görevlerinden ayrıldıkları tarihten itibaren beş yıl süreyle özel güvenlik temel eğitimi şartı aranmaz.

Kimlik

MADDE 12. – Özel güvenlik görevlilerine valilikçe kimlik kartı verilir. Kimlik kartında görevlinin adı ve soyadı ile silahlı ya da silahsız olduğu belirtilir.

Kimlik kartı görev alanı ve süresi içerisinde herkes tarafından görülebilecek şekilde yakaya takılır. Üzerinde kimlik kartı olmayan özel güvenlik görevlileri Kanunun 7’nci maddesinde sayılan yetkileri kullanamazlar.

Herhangi bir sebeple görevinden ayrılan özel güvenlik görevlileri işveren tarafından on beş gün içinde valiliğe bildirilir.

Kıyafet

MADDE 13. – Özel güvenlik görevlileri görev alanı içinde ve süresince üniforma giyerler. Görevin ve işyerinin özelliği nedeniyle gerekli görülen hallerde sivil kıyafetle görev yapılmasına komisyon izin verebilir.

Eğitim

MADDE 14. – Özel güvenlik temel eğitimi teorik ve pratik eğitim ile silah eğitiminden oluşmak üzere yüz yirmi ders saatinden; yenileme eğitimi altmış ders saatinden az olmamak üzere düzenlenir. Halen bünyesinde güvenlik fakültesi veya meslek yüksek okulu bulunan ve bünyesinde güvenlik bölümleri (fakülte veya meslek yüksek okulu) açabilecek olan üniversitelerin bu bölümlerinden mezun olanlarda beş yıl süreyle silah eğitimi hariç özel güvenlik temel eğitimi şartı aranmaz.

Özel güvenlik eğitimi ücreti karşılığında İçişleri Bakanlığınca verilebileceği gibi, Bakanlığın izni ile özel eğitim kurumlarınca da verilebilir. Özel güvenlik eğitimi verecek kurumların kurucu ve yöneticilerinde 5 inci maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen şartlar aranır.

Özel güvenlik eğitiminin niteliği, müfredatı, eğiticilerde ve eğitim merkezlerinde aranacak şartlar ile eğitim sonucu yeterliliğin belirlenmesine ilişkin esas ve usuller yönetmelikle düzenlenir.

Tazminat

MADDE 15. – Bu Kanunda yazılı görevleri yerine getirirken yaralanan, sakatlanan özel güvenlik görevlilerine veya ölen özel güvenlik görevlisinin kanunî mirasçılarına, iş sözleşmesinde veya toplu iş sözleşmesinde belirlenen miktar ve esaslar çerçevesinde tazminat ödenir. Ancak, genel hükümlere göre daha yüksek miktarda tazminat ödenmesine mahkemelerce hükmedilmesi halinde, iş sözleşmesine veya toplu iş sözleşmesine dayanılarak ödenen tutarlar mahsup edilir.

Birinci fıkra hükümleri gereğince ödenecek tazminat, 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında ödenmesi gerekecek diğer tazminatlarla ilişkilendirilmez.

Kamu kurum ve kuruluşlarında bu Kanunda yazılı görevleri yerine getirirken yaralanan, sakatlanan özel güvenlik görevlilerine veya ölen özel güvenlik görevlilerinin kanunî mirasçılarına; iş sözleşmesi, toplu iş sözleşmesi veya 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun hükümlerinde belirtilen tazminat miktarlarından hangisi yüksek ise o miktar ödenir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Yasaklar ve Ceza Hükümleri

Görev dışında çalıştırma yasağı

MADDE 16. – Özel güvenlik personeli, Kanunda belirtilen koruma ve güvenlik hizmetleri dışında başka bir işte çalıştırılamaz.

Grev yasağı

MADDE 17. – Özel güvenlik personeli greve katılamaz.

Görevden uzaklaştırma yasağı

MADDE 18. – Özel güvenlik görevlileri lokavt dolayısıyla işten uzaklaştırılamaz.

Adlî suçlar ve cezalar

MADDE 19. – Bu Kanunda öngörülen adlî suçlar ve cezalar şunlardır:

 • Bu Kanunun 3’üncü maddesinde belirtilen özel güvenlik iznini almadan özel güvenlik görevlisi istihdam eden kişilere veya kuruluşların yöneticilerine altı aya kadar hapis ve altı milyar lira ağır para cezası verilir.
 • Bu Kanunun 5 inci maddesinde belirtilen faaliyet iznini almadan özel güvenlik faaliyetinde bulunan şirketlerin kurucu ve yöneticilerine, bu Kanunun 3’üncü maddesinde belirtilen izni almadan özel güvenlik birimi oluşturan kurum ve kuruluşların yöneticilerine, bu Kanunun 14’üncü maddesinde belirtilen izni almadan özel güvenlik eğitimi veren kurum ve kuruluşların yöneticilerine bir yıla kadar hapis ve yirmi milyar lira ağır para cezası verilir. Bu şekilde cezalandırılan kişiler, özel güvenlik şirketlerinde ve özel güvenlik eğitimi veren kurumlarda kurucu ve yönetici olamazlar.
 • Bu Kanunun 11 inci maddesine göre çalışma izni verilmeyen kişileri özel güvenlik görevlisi olarak istihdam eden kişi, kurum, kuruluş veya şirketlere, çalıştırdıkları her kişi için üç milyar lira ağır para cezası verilir. Bu kişiler silahlı olarak çalıştırılmış ise altı aya kadar hapis ve çalıştırılan her kişi için altı milyar lira ağır para cezası verilir.
 • Bu Kanunun 21 inci maddesinde belirtilen özel güvenlik malî sorumluluk sigortasını yaptırmadan özel güvenlik görevlisi istihdam eden kişi; kurum, kuruluş veya şirketlerin yöneticilerine istihdam ettikleri her kişi için üç milyar lira ağır para cezası verilir.
 • Bu Kanunda belirtilen faaliyet iznini almadan özel güvenlik hizmeti veya özel güvenlik eğitimi verdiğini ilân eden veya reklam yapan kişi; kurum, kuruluş veya şirketlerin yöneticilerine altı aya kadar hapis ve on milyar lira ağır para cezası verilir.
 • İdarî suçlar ve cezalar
 • MADDE 20. – Bu Kanunda öngörülen idarî suç ve para cezaları şunlardır:
 • Diğer kişi, kurum ve kuruluşlara sağlanacak özel güvenlik hizmetini 5 inci maddede belirtilen süre içinde ilgili valiliğe bildirmeyen özel güvenlik şirketlerine her bildirim için bir milyar lira idarî para cezası verilir.
 • 6’ncı madde uyarınca mülkî idare amirlerince istenen ilave tedbirleri almayan kişi; kurum, kuruluş veya şirketlerin yöneticilerine iki milyar lira idarî para cezası verilir.
 • 17’nci maddede belirtilen grev yasağına uymayan, ateşli silahını bu Kanuna aykırı veya görev alanı dışında kullanan veya özel güvenlik kimlik kartını başkasına kullandıran özel güvenlik görevlisine bir milyar lira idarî para cezası verilir ve bu kişilerin çalışma izni iptal edilir. Bu kişiler bir daha özel güvenlik görevlisi olamazlar.
 • 22’nci madde gereğince tespit edilip giderilmesi istenen eksiklikleri gidermeyen kişi; kurum, kuruluş veya şirketlerin yöneticilerine iki milyar lira idarî para cezası verilir.
 • Özel güvenlik görevlisini koruma ve güvenlik hizmetleri dışında başka bir işte çalıştıran kişi, kurum ve kuruluşlara her eylemleri için bir milyar lira idarî para cezası verilir.
 • 11 inci maddenin ikinci fıkrası ile 12’nci maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen bildirimleri süresinde yerine getirmeyenlere bir milyar lira idarî para cezası verilir.

Bu maddede öngörülen idarî para cezaları o yerin en büyük mülkî amiri tarafından verilir. Verilen para cezalarına dair kararlar ilgililere 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğ edilir. Bu cezalara karşı tebliğ tarihinden itibaren en geç yedi gün içinde yetkili idare mahkemesine itiraz edilebilir. İtiraz, verilen cezanın yerine getirilmesini durdurmaz. İtiraz, zaruret görülmeyen hâllerde, evrak üzerinden inceleme yapılarak en kısa sürede sonuçlandırılır. İtiraz üzerine verilen kararlara karşı bölge idare mahkemesine başvurulabilir. Bölge idare mahkemesinin verdiği kararlar kesindir. Bu Kanuna göre verilen idarî para cezaları, ilgili valilik veya kaymakamlığın bildirimi üzerine 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre Maliye Bakanlığınca tahsil olunur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

Özel güvenlik malî sorumluluk sigortası

MADDE 21. – Özel hukuk kişileri ve özel güvenlik şirketleri, istihdam ettikleri özel güvenlik görevlilerinin üçüncü kişilere verecekleri zararların tazmini amacıyla özel güvenlik malî sorumluluk sigortası yaptırmak zorundadır. Özel güvenlik malî sorumluluk sigortasına ilişkin esas ve usuller Hazine Müsteşarlığınca belirlenir.

Bu maddede öngörülen özel güvenlik malî sorumluluk sigortası, Türkiye’de ilgili branşta çalışmaya yetkili olan sigorta şirketleri tarafından yapılır. Bu sigorta şirketleri özel güvenlik malî sorumluluk sigortasını yapmakla yükümlüdürler. Bu yükümlülüğe uymayan sigorta şirketlerine Hazine Müsteşarlığınca sekiz milyar lira idarî para cezası verilir. Bu para cezasının tahsilinde ve cezaya itiraz usulünde 20’nci maddenin ikinci fıkrası hükümleri uygulanır.

Denetim

MADDE 22. – İçişleri Bakanlığı ve valilikler özel güvenlik hizmetleri kapsamında, özel güvenlik birimlerini, özel güvenlik şirketlerini ve özel güvenlik eğitimi veren kurumları denetlemeye yetkilidir. Denetimin mahiyeti, kapsamı, usul ve esasları yönetmelikle belirlenir.

Denetim sonucu tespit edilen eksikliklerin ilgili kişi, kurum, kuruluş ve şirketlerce verilen süre içinde giderilmesi zorunludur.

Amacı dışında faaliyet gösterdiği veya suç kaynağına dönüştüğü tespit edilen şirketlerin ve özel eğitim kurumlarının faaliyet izni iptal edilir. Bu şekilde faaliyet izni iptal edilen şirketlerin veya kurumların, kurucu ve yöneticileri, özel güvenlik şirketlerinde ve özel güvenlik eğitimi veren kurumlarda kurucu ve yönetici olamazlar.

Ceza uygulaması

MADDE 23. – Özel güvenlik görevlileri Türk Ceza Kanunu’nun uygulanmasında memur sayılır. Bunlara karşı görevleri sebebiyle suç işleyenler Devlet memurları aleyhine suç işlemiş gibi cezalandırılır.

Ruhsat harcı

MADDE 24. – Özel güvenlik şirketlerine ve özel güvenlik eğitimi verecek kurumlara faaliyet izni verilmesi için on milyar lira, özel güvenlik görevlilerine çalışma izni verilmesi için iki yüz milyon lira ruhsat harcı alınır ve bu harç mal sandığına yatırılır.

Yeniden değerleme oranının uygulanması

MADDE 25. – Bu Kanunun 19 uncu maddesinde belirtilen ağır para cezaları, 20’nci maddesinde belirtilen idarî para cezaları, 21 inci maddesinde belirtilen idarî para cezası, 24’üncü maddesinde belirtilen ruhsat harçlarına ilişkin miktarlar her yıl 213 sayılı Vergi Usul Kanununa göre belirlenecek yeniden değerleme oranına göre artırılır.

Yönetmelik

MADDE 26. – Bu Kanunun uygulanmasına ilişkin yönetmelik, İçişleri Bakanlığınca bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren üç ay içinde çıkarılır.

Yürürlükten kaldırılan kanun

MADDE 27. – 22.7.1981 tarihli ve 2495 sayılı Bazı Kurum ve Kuruluşların Korunması ve Güvenliklerinin Sağlanması Hakkında Kanun yürürlükten kaldırılmıştır.

GEÇİCİ MADDE 1. – Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte 2495 sayılı Kanuna göre kurulmuş olan özel güvenlik teşkilâtlarına özel güvenlik izni, özel güvenlik görevlilerine de beş yıl süreyle çalışma izni verilmiş sayılır.

Yürürlük

MADDE 28. – Bu Kanunun 19 ve 20’nci maddeleri Kanunun yayımı tarihinden itibaren dokuz ay sonra, diğer maddeleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 29. – Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür

 

Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına ilişkin Yönetmelik

Resmî Gazete Tarih: 07.10.2004 Sayı: 25606

BİRİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler

Amaç

Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, 10/6/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun uygulanmasına yönelik usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

Madde 2- Bu Yönetmelik, 5188 sayılı Kanun kapsamında özel güvenlik izninin verilmesi, özel güvenlik şirketlerine ve özel eğitim kurumlarına faaliyet izni verilmesi, özel güvenlik görevlilerine çalışma izni verilmesi, özel güvenlik eğitiminin niteliği, müfredatı, eğiticilerde ve eğitim merkezlerinde aranacak şartlar ve eğitim sonucu yeterliliğin belirlenmesi, özel güvenlik hizmetlerinin denetlenmesi ve diğer hususları kapsar.

Hukuki Dayanak

Madde 3- Bu Yönetmelik, 10/6/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 26’ncı maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4- Bu yönetmelikte geçen;

Kanun: 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunu,

Bakanlık: İçişleri Bakanlığı’nı,

Komisyon: Her ilde vali yardımcısının başkanlığında, il emniyet müdürlüğü, il jandarma komutanlığı, ticaret odası başkanlığı ve sanayi odası başkanlığı temsilcilerinden oluşan özel güvenlik komisyonunu,

Merkezi Sınav Komisyonu: Özel güvenlik eğitimi sonunda yapılacak olan yazılı ve uygulamalı sınavları yürütmek üzere, Bakanlıkça belirlenecek bir mülki idare amirinin başkanlığında bir üyesi Jandarma Genel Komutanlığından olmak üzere beş kişiden oluşan komisyonu,

Uygulamalı Sınav Komisyonu: Özel güvenlik eğitimi sonunda illerde yapılacak olan uygulamalı sınavları yürütmek üzere, vali tarafından oluşturulacak en az 3 kişiden müteşekkil komisyonu veya komisyonları,

Özel güvenlik birimi: Bir kurum veya kuruluşun güvenliğini sağlamak üzere, kendi bünyesinde kurulan birimi,

Özel güvenlik şirketi: Türk Ticaret Kanunu’na göre kurulan ve üçüncü kişilere koruma ve güvenlik hizmeti veren şirketleri,

Özel eğitim kurumu: Özel güvenlik görevlileri ve yönetici adaylarına özel güvenlik eğitimi vermek üzere Bakanlığın izniyle kurulan eğitim kurumlarını,

Alarm merkezi: konut, işyeri ve tesislerin güvenliğini sağlamak amacıyla, teknik donanım kullanarak bunları izleyen işletmeleri,

Yönetici: Özel güvenlik şirketlerinde özel güvenlik görevlilerine emir ve komuta etme, alınacak güvenlik tedbirlerini, bunların yerini, sırasını ve zamanını belirleme ve değiştirme yetki ve sorumluluğuna sahip olan yöneticiler ile özel güvenlik eğitim kurumlarında eğitimden sorumlu olan yöneticileri,
Özel güvenlik görevlisi: Kanun kapsamında özel koruma ve güvenlik hizmetini yerine getirmek amacıyla istihdam edilen kişileri, ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM
Özel Güvenlik Komisyonu ve Görevleri

Özel Güvenlik Komisyonu

Madde 5- Özel güvenlik komisyonu, her ilde valinin görevlendireceği bir vali yardımcısının başkanlığında, il emniyet müdürlüğü, il jandarma komutanlığı, ticaret odası başkanlığı ve sanayi odası başkanlığının temsilcilerinden oluşur. Sanayi odasının bulunmadığı illerde Komisyona, ticaret ve sanayi odası başkanlığının temsilcisi katılır. Özel güvenlik izni verilmesi ya da bu uygulamanın kaldırılması için başvuran kişi ya da kuruluşun temsilcisi Komisyonun ilgili toplantısına üye olarak katılır.

Komisyon, gerekli hallerde başkanın çağrısı üzerine toplanır. Komisyon, üye tam sayısının yarısının bir fazlasıyla toplanır ve oy çokluğuyla karar alır. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu taraf çoğunluk sayılır ve çekimser oy kullanılamaz. Özel güvenlik izni için başvuran kişi ya da kuruluşun temsilcisi toplantıya katılır. Komisyon kararları, başkan ve üyeler tarafından imzalanır ve Karar Defterine kaydedilir.

Kanunun 3’üncü maddesinde belirtilen istisnai haller dışında, Komisyonun olumlu kararı olmadan vali tarafından özel güvenlik izni verilemez.

Özel Güvenlik Komisyonunun Görevleri

Madde 6- Özel güvenlik komisyonunun görevleri şunlardır:

 1. a) İşi veya konumu sebebiyle korunma ihtiyacı duyan kişinin talebi üzerine, özel güvenlik personeli istihdam etmek veya özel güvenlik şirketlerinden hizmet satın almak suretiyle güvenliğin sağlanmasına karar vermek,
 2. b) Kurum ve kuruluşların talebi üzerine, işyerinin, çalışanların ve tesislerin özel güvenlik birimi kurmak veya özel güvenlik şirketlerinden hizmet satın almak suretiyle güvenliğin sağlanmasına karar vermek,
 3. c)Özel güvenlik hizmetini yerine getirecek azami personel sayısını, bulundurulabilecek veya taşınabilecek silah ve teçhizatın miktar ve niteliğini, gerektiğinde kişiler, özel güvenlik birimleri veya özel güvenlik şirketleri tarafından alınacak fiziki ve aletli güvenlik tedbirleri belirlemek,
 4. d)Para ve değerli eşya naklinde veya geçici süreli koruma ve güvenlik hizmetlerinde kullanılmak üzere özel güvenlik şirketlerince ve eğitimde kullanılmak üzere özel eğitim kurumlarında bulundurulabilecek veya taşınabilecek silah sayısını ve niteliğini belirlemek,
 5. e)Koruma ve güvenlik hizmetinin yerine getirileceği alanı belirlemek ve zorunlu hallerde görev alanını genişletmek,
 6. f)Para ve değerli eşya nakli veya cenaze töreni gibi kamuya açık ya da umumi mahallerde sağlanan özel güvenlik hizmetlerinde kamu hürriyetlerinin korunması amacıyla gerektiğinde sınırlandırıcı kararlar almak,
 7. g) Özel güvenlik uygulamasının sona erdirilmesine ilişkin talepleri karara bağlamak,
 8. h)Özel güvenlik faaliyetleriyle ilgili denetim sonucunda, valinin talebi üzerine alınacak tedbirleri kararlaştırmak,
 9. i)Kanun ve Yönetmelikte belirtilen diğer hususlar ile vali tarafından görüşülmesi istenen konuları görüşüp karara bağlamak.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Özel Güvenlikle İlgili İzinlerin Verilmesi

Özel Güvenlik

Madde 7- Kanun kapsamında özel güvenlik, kişiler tarafından özel güvenlik görevlisi istihdam edilerek; kurum veya kuruluş bünyesinde özel güvenlik birimi kurularak veya özel güvenlik şirketlerinden hizmet satın alınmak suretiyle sağlanabilir. Özel güvenlik hizmetinin ne şekilde sağlanacağı kişi veya kuruluşlar tarafından belirlenir.

Özel Güvenlik İzni

Madde 8- Kişi ve kuruluşlar, özel güvenlik izni için valiliğe yapacakları başvuruda özel güvenlik hizmetinin konusunu, özel güvenlik hizmetinin ne şekilde yerine getirileceğini, hizmetin azami olarak kaç personel eliyle yürütüleceğini, ihtiyaç duyulacak silah ve teçhizatın miktar ve niteliğini belirtir.

Valilik tarafından özel güvenlik talebine ilişkin gerekli inceleme yapıldıktan sonra Komisyon, özel güvenlik izninin verilip verilmemesine, özel güvenliğin sağlanmasına ilişkin yönteme ve özel güvenlik hizmetini yerine getirecek azami personel sayısına, bu amaçla bulundurulacak veya taşınacak silahların azami sayısına karar verir.

Genel güvenlik kapsamında korunmanın mümkün olduğu ya da özel koruma ve güvenlik uygulamasının kamu hürriyetlerinin korunması açısından sakıncalı görüldüğü hallerde özel güvenlik izni verilmemesine karar verilir ve bu kararın gerekçesi de belirtilir.

Komisyonun özel güvenlik izni verilmesi ya da verilmemesi yönündeki kararları valinin onayına sunulur. Özel güvenlik izni verilen kişi ve kuruluşlar için Ek-1’deki Özel Güvenlik İzin Belgesi düzenlenir.

Özel güvenlik birimlerinde istihdam edilen özel güvenlik personelinin listesi ve özel güvenlik mali sorumluluk sigortası poliçelerinin birer sureti, personelin göreve başladığı tarihten itibaren on beş gün içinde valiliğe verilir.

Geçici ve Acil Durumlarda Özel Güvenlik İzni

Madde 9- Toplantı, konser, sahne gösterileri ve benzeri etkinliklerde, para veya değerli eşya nakli veya cenaze töreni gibi geçici veya acil hallerde, özel güvenlik izni vali tarafından verilir.

Geçici ve acil hallerde özel güvenlik izni, hizmeti yerine getirecek güvenlik şirketi tarafından alınır. İzin için yapılacak başvuruda koruma ve güvenlik hizmeti verilecek alan, istihdam edilecek özel güvenlik görevlileri ve kullanılacak teçhizat belirtilir. Hizmetin özelliğine ve önemine göre, valilikçe güvenlik planı istenebilir.

Güvenliğin sağlaması için ilgili şirket tarafından öngörülen tedbirlerin yetersiz görülmesi halinde valilik ilave tedbirler alınmasını veya güvenlik planının değiştirilmesini istemeye yetkilidir.

İznin konusu para ve değerli eşya nakli ise ayrıca, taşınacak silahlar ve kullanılacak araçlar başvuru dilekçesinde belirtilir.

Bankaların özel güvenlik birimlerince gerçekleştirilecek para nakli için özel güvenlik izni alınmaz.

Faaliyet İzni ve Sona Erdirilmesi

Madde 10- Şirketler, üçüncü kişilere koruma ve güvenlik hizmeti verebilmek için Bakanlıktan faaliyet izni alır. Faaliyet izni verilebilmesi için şirket hisselerinin nama yazılı olması ve şirketin faaliyet alanının münhasıran koruma ve güvenlik hizmeti olması gerekir.

Özel güvenlik faaliyet izni için Bakanlığa yapılacak başvurulara aşağıdaki belgelerden birer suret eklenir:
a) Şirketin ana sözleşmesinin yayımlandığı ticaret sicili gazetesinden bir örnek,
b) Hisse sahipleri ve yöneticilerin nüfus cüzdan fotokopisi, imza sirküleri ve yerleşim yeri belgesi,
c) Şirketi temsil edecek yöneticiler için yetki belgesi,
d) Hisse sahipleri ve yöneticilerinin adli sicil kayıtları,
e) Yöneticilerin dört yıllık yüksek okul mezunu olduğunu belgeleyen diploma veya diploma yerine geçen belge,
f) Yöneticilerin özel güvenlik temel eğitimi sertifikası.

Şirketin kurucuları arasında tüzel kişi bulunması halinde, tüzel kişiliği temsil edecek kişinin, Kanunun gerçek kişi kurucularda aradığı şartları taşıması esastır.

Bilgi ve belgelerin incelenmesinden sonra Kanunda öngörülen şartları taşıdığı anlaşılan şirketlerin kurucu ve yöneticileri hakkında güvenlik soruşturması yaptırılır.

Soruşturma sonucu, faaliyet izni almaya hak kazanan şirketlere ruhsat harcını yatırmalarını müteakiben Ek-2’de örneği belirlenen “Özel Güvenlik Şirketi Faaliyet İzin Belgesi” düzenlenir.

Alarm merkezi veya özel eğitim kurumu açmak isteyen özel güvenlik şirketleri, bunların her biri için ayrıca izin almak zorundadır.

Özel güvenlik şirketlerinin kişi ve kuruluşlara sağlayacakları koruma ve güvenlik hizmetleri için yazılı sözleşme düzenlenir. Bu sözleşmelerde hizmeti alacak kişi veya kuruluşun adı, adresi, hizmetin kapsamı, personel sayısı, hizmetin süresi ve diğer hususlar belirtilir. Hizmet sözleşmesinin bir sureti koruma ve güvenlik hizmetine başlamadan en az bir hafta önceden ilgili şirket tarafından valiliğe verilir. Ayrıca, istihdam edilen özel güvenlik personelinin listesi ve bunların özel güvenlik mali sorumluluk sigortası poliçelerinin birer sureti personel göreve başladığı tarihten itibaren on beş gün içinde ilgili şirket tarafından valiliğe verilir.

Özel güvenlik şirketleri, kurucuların, yöneticilerin ve özel güvenlik personelinin, Kanunda belirtilen şartları muhafaza edip etmediklerini valiliğe bildirir.

Kanun hükümlerine göre özel güvenlik izni alarak, bünyesinde özel güvenlik birimi kuranlar veya özel güvenlik hizmetini şirketlere yaptıranlar, en az bir ay önce başvurmak şartıyla, Komisyonun kararı ve Valinin onayı ile özel güvenlik uygulamasını sona erdirebilirler.

 

Yabancılar

Madde 11- Yabancı bir şirketin Türkiye’de özel güvenlik hizmeti vermesi, Türkiye’de kurulan bir şirkette yabancı ortak bulunması veya bir özel güvenlik eğitim kurumunda uzman eğitici olarak yabancı uyruklu kişilerin istihdamı mütekabiliyet esaslarına göre Kanunda belirtilen şartlara tabidir. Bu alanda mütekabiliyetin mevcut olup olmadığı Dışişleri Bakanlığından sorulur.

Koruma ve Güvenlik Planları

Madde 12- Özel güvenlik birimleri ve özel güvenlik şirketleri, bu Yönetmelik kapsamında güvenlik hizmeti verecekleri tesis ve alanlara ilişkin koruma ve güvenlik planlarının bir örneğini otuz gün içerisinde valiliğe verir. Valilik, koruma ve güvenlik planlarında değişiklik yapılmasını veya plandaki yetersizliklerin otuz gün içerisinde giderilmesini isteyebilir.

Mülki İdare Amirlerinin Yetkisi

Madde 13- Mülki idare amirleri, özel güvenlik uygulamasını ve özel güvenlik tedbirlerini halkın can ve mal güvenliğinin ve kamu hürriyetlerinin korunması amacıyla denetlemeye, özel güvenlik görevlilerinin yetkisini aşan uygulamaları kaldırmaya ve alınan güvenlik tedbirlerinin değiştirilmesini veya ilave tedbirler alınmasını istemeye yetkilidir. Spor müsabakalarında güvenliğin sağlanmasıyla ilgili olarak, 28/4/2004 tarihli ve 5149 sayılı Spor Müsabakalarında Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanunun il ve ilçe spor güvenlik kurullarına tanıdığı yetkiler saklıdır.

Özel güvenlik görevlileri ve yöneticileri görev alanları içerisinde genel güvenliğin ve kamu düzeninin bozulduğu hallerde durumu derhal genel kolluğa bildirir.

Özel güvenlik kapsamında korunan ve güvenliği sağlanan yerlerde can ve mal güvenliğinin ciddi şekilde tehlikeye düştüğü veya düşeceği anlaşıldığında, mülki idare amirleri genel kolluğu görevlendirir. Bu taktirde özel güvenlik görevlileri mülki idare amiri ve genel kolluk amirinin emrine girer.

Kanun ve bu Yönetmelik kapsamı dışında, her ne ad altında olursa olsun can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla denetim, gözetim ve kontrol hizmeti verilemez.

 

Önleyici Arama Yapılması

Madde 14- Görev alanında, can ve mal güvenliğinin ve kamu düzenin sağlanması, suç işlenmesinin önlenmesi, taşınması veya bulundurulması yasaklanmış her türlü silah, patlayıcı madde veya eşyanın tespit edilmesi amacıyla detektörle, x-ray cihazından geçirerek veya Kanunda belirtilen durumlarda gerektiğinde üst araması yapılabilir.

Kamuya açık alanlarda üst araması, 24/5/2003 tarihli ve 25117 sayılı Resmî Gazete ‘de yayımlanan Adli ve Önleme Aramaları Yönetmeliği hükümlerine göre yapılır. Bu alanlarda özel güvenlik görevlilerince yapılacak üst araması genel kolluğun gözetim ve denetiminde yapılır. Arama sırasında yakalanan kişiler veya el konulan madde ve cisimler, yasal işlemi yapılmak üzere bir tutanakla genel kolluğa teslim edilir.

Arama kişinin aynı cinsiyetinde Önleyici Arama Yapılması

Madde 14- Görev alanında, can ve mal güvenliğinin ve kamu düzenin sağlanması, suç işlenmesinin önlenmesi, taşınması veya bulundurulması yasaklanmış her türlü silah, patlayıcı madde veya eşyanın tespit edilmesi amacıyla detektörle, x-ray cihazından geçirerek veya Kanunda belirtilen durumlarda gerektiğinde üst araması yapılabilir.

Kamuya açık alanlarda üst araması, 24/5/2003 tarihli ve 25117 sayılı Resmî Gazete ’de yayımlanan Adli ve Önleme Aramaları Yönetmeliği hükümlerine göre yapılır. Bu alanlarda özel güvenlik görevlilerince yapılacak üst araması genel kolluğun gözetim ve denetiminde yapılır. Arama sırasında yakalanan kişiler veya el konulan madde ve cisimler, yasal işlemi yapılmak üzere bir tutanakla genel kolluğa teslim edilir.

Arama kişinin aynı cinsiyetindeki görevli tarafından yapılır.

Tabii Afet Hallerinde Yardım Yükümlülüğü

Madde 15- Özel güvenlik görevlileri, görev alanı içerisinde meydana gelebilecek yangın, deprem ve sel gibi tabii afetlerde arama ve kurtarma görevlilerine yardımcı olmakla yükümlüdür.

Suça El Koyma

Madde 16- Özel güvenlik birimleri ve görevlileri, görev alanında bir suçla karşılaştığında suça el koymak, suçun devamını önlemek, sanığı tespit ve yakalama ile olay yerini ve suç delillerini muhafaza ve yetkili genel kolluğa teslim etmekle görevli ve yetkilidir. Bunlar genel kolluğun olaya el koymasından itibaren araştırma ve delil toplama faaliyetine genel kolluğun talebi halinde yardımcı olur.

Ki görevli tarafından yapılır.

Tabii Afet Hallerinde Yardım Yükümlülüğü

Madde 15- Özel güvenlik görevlileri, görev alanı içerisinde meydana gelebilecek yangın, deprem ve sel gibi tabii afetlerde arama ve kurtarma görevlilerine yardımcı olmakla yükümlüdür.

Suça El Koyma

Madde 16- Özel güvenlik birimleri ve görevlileri, görev alanında bir suçla karşılaştığında suça el koymak, suçun devamını önlemek, sanığı tespit ve yakalama ile olay yerini ve suç delillerini muhafaza ve yetkili genel kolluğa teslim etmekle görevli ve yetkilidir. Bunlar genel kolluğun olaya el koymasından itibaren araştırma ve delil toplama faaliyetine genel kolluğun talebi halinde yardımcı olur.

 

 

Özel Güvenlik Görevlisi Çalışma İzni

Madde 17- Özel güvenlik görevlisi çalışma izni için yapılacak başvurulara aşağıdaki belgeler eklenir.

 1. a) Diploma fotokopisi,
 2. b)Nüfus cüzdan fotokopisi,
 3. c) Adli sicil kaydı,
 4. d) Dört adet vesikalık fotoğraf,
 5. e)Sağlık raporu,
 6. f)Özel güvenlik temel eğitimi sertifikası.

Başvuru sahiplerinden haklarında, yapılacak güvenlik soruşturması olumlu olanlara, ruhsat harcını yatırdıkları takdirde, kendilerine beş yıl süreyle geçerli, Ek-3 teki örneğe uygun olarak “Özel Güvenlik Görevlisi Kimlik Kartı” verilir. Kimlik belgesinde çalışma izin süresi belirtilir. Özel güvenlik görevlilerinde aranan şartlardan herhangi birisinin kaybedildiğinin tespiti halinde çalışma izni valilikçe iptal edilir.

Güvenlik soruşturması özel güvenlik eğitimi devam ederken de yaptırılabilir. Bu takdirde başvuru sırasında özel güvenlik temel eğitimi sertifikası istenmez.

Silahsız olarak görev yapacak özel güvenlik görevlileri hakkında sadece arşiv araştırması yapılır.

Genel kolluk kuvvetinden emekli olanlar ile en az beş yıl fiilen bu görevde çalıştıktan sonra kendi istekleri ile görevinden ayrılmış olanlarda, emekli oldukları veya ayrıldıkları tarihten itibaren beş yıl süre ile özel güvenlik temel eğitimi şartı aranmaz.

Üniversitelerin güvenlik fakültesi veya güvenlikle ilgili meslek yüksekokullarından mezun olanlardan da mezun oldukları tarihten itibaren beş yıl süre ile silah eğitimi hariç özel güvenlik temel eğitimi şartı aranmaz.

5 ve 6 ncı fıkralarda belirtilen görevlilere, özel güvenlik temel eğitimi ile ilgili olarak sağlanan beş yıllık istisna süresi içinde başvurmak şartıyla, beş yıl süreyle özel güvenlik çalışma izni verilir. Bu sürenin sonunda bu görevlilerden sadece yenileme eğitimi sertifikası istenir

 

Sağlık Şartları

Madde 18- Özel güvenlik görevlisi çalışma izni verilebilmesi için, Kanunun 10 uncu maddesinde sayılan şartların yanı sıra aşağıda belirtilen hususları kapsayacak şekilde, bir hastaneden veya yeterli bir sağlık kuruluşundan alınan “özel güvenlik görevlisi olur” ibareli sağlık raporu istenir.

 1. a) Psikiyatri:Psikiyatrik bir hastalık veya kişilik bozukluğu (Psikopati); alkol ve uyuşturucu bağımlılığı olmamak.
 2. b) Nöroloji:Özel güvenlik hizmetini yerine getirmesine engel teşkil edebilecek nörolojik rahatsızlığı olmamak.
 3. c) Göz: Körlük, gece körlüğü veya renk körlüğü olmamak.
 4. d) Kulak Burun Boğaz (KBB): Özel güvenlik hizmetini yapmasını engel teşkil edebilecek işitme kaybı olmamak.
 5. e) Ortopedi:Kas veya iskelet sisteminde ileri derecede hareket kısıtlığı olmamak.

Çalışma İzninin Yenilenmesi

Madde 19- Çalışma izni, kimlik belgesinin düzenlendiği tarihten itibaren beş yıl süre ile geçerlidir. Bu sürenin sonunda çalışma izninin yenilenebilmesi için özel güvenlik görevlilerinden yeni sağlık raporu, adli sicil kaydı ve özel güvenlik yenileme eğitimi sertifikası istenir. Çalışma izni yenilenmeden önce, özel güvenlik görevlisi hakkında yeniden arşiv araştırması ve güvenlik soruşturması yaptırılır.

Çalışma izninin yenilendiği verilecek kimlik belgesine işlenir.

 

 

 

 

Özel Güvenlik Görevlilerinin Bildirilmesi

Madde 20- Kişi, kuruluş ve şirketlerce, istihdam edilen veya herhangi bir sebeple görevinden ayrılan özel güvenlik görevlileri on beş gün içinde valiliğe bildirilir. Özel güvenlik hizmetinin şirketlere gördürülmesi halinde kişi ve kuruluşların ayrıca bildirim yükümlülüğü yoktur.

Kimlik Belgesi

Madde 21- Özel güvenlik görevlilerine valiliklerce verilen kimlik kartında görevlinin adı ve soyadı ile silahlı ya da silahsız olduğu belirtilir. Kimlik kartı görev alanı ve süresi içerisinde herkes tarafından görülebilecek şekilde yakaya takılır. Kimliğin kaybedilmesi halinde işveren durumu derhal valiliğe bildirir.

 

Üniforma ve Teçhizat

Madde 22- Özel güvenlik görevlilerinin giyeceği üniforma ve üniformayı tamamlayan diğer unsurlar, Türk Silahlı Kuvvetleri ve genel kolluk kuvvetleri ile kanunlarla kurulan özel kolluk kuvvetlerinde kullanılan renkte, biçim ve motifte olamaz. Üniforma ve üniformayı tamamlayan unsurlar ve teçhizat özel güvenlik birimlerince belirlendikten sonra, Komisyonun onayına sunulur. Üniformada şirketi tanıtıcı isim, işaret veya logo bulunur. Özel güvenlik şirketlerince kullanılacak üniforma ve üniformayı tamamlayan unsurlar ile teçhizat Bakanlıkça onaylanır.

Özel güvenlik görevlileri gece görevinde, spor müsabakalarında, konser ve sahne gösterilerinde üniformanın üzerine, arkasında ışığı yansıtan Ek-4’te gösterilen “ÖZEL GÜVENLİK” ibaresi yazılı yeleği giyerler.

Alarm Merkezleri

Madde 23- Alarm merkezi kurma ve izleme izni valiliklerce verilir. Alarm merkezi kurma ve izleme izni için valiliğe yapılacak başvuruya aşağıdaki belgelerden birer suret eklenir.

 1. a)Kurucu ve yöneticilerin adli sicil kayıtları,
 2. b)Kurucu ve yöneticilerin nüfus cüzdan sureti ve ikamet belgeleri,
 3. c) Yöneticilerin dört yıllık yüksek okul mezunu olduğunu belgeleyen diploma veya dengi belgenin örneği,
  d)Alarm merkezini temsil edecek yöneticiler için yetki belgesi,
 4. e) Yöneticilerin özel güvenlik temel eğitim sertifikası (genel kolluk birimlerinde daha önce çalışmış olanlardan buna ilişkin belge),
 5. f)Alarm merkezinde kullanılacak teknik teçhizatın amaca elverişliliğine ilişkin taahhütname.

Bilgi ve belgelerin incelenmesinden sonra gerekli şartları taşıdığı anlaşılan şirketlerin yöneticileri hakkında güvenlik soruşturması yaptırılır.

Soruşturma sonuçlarının olumlu olması halinde, Ek-5’de örneği belirlenen “Alarm Merkezi Kurma ve İzleme İzin Belgesi” düzenlenir. Kanunun yürürlüğe girmesinden önce yetkili merciler tarafından verilen Alarm Merkezi Kurma ve İzleme izinleri verildikleri süre için geçerlidir.

Alarm merkezleri, alarm sistemleri aracılığıyla sürekli olarak yapılan izleme sırasında gelen ihbarları değerlendirir ve teknik bakımdan doğrulanan ihbarları sorumluluk bölgesindeki genel kolluğa en kısa zamanda bildirir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Ateşli Silahlar

Silah Bulundurma ve Taşıma İzni Verilmesi

Madde 24- Koruma ve güvenliğin sağlanabilmesi için fiziki önlemlere ve güvenlik cihazlarına öncelik verilir. Komisyon, orantılılık ilkesine uygun olarak canlılar üzerinde kalıcı etkisi olmayan kimyasalların kullanılmasına izin verebilir. Görevin niteliği gereği bu tedbirlerin yeterli olmayacağının anlaşılması halinde, 10/7/1953 tarihli ve 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanuna göre ruhsatlandırılması mümkün olan yarı otomatik tabancaların ve 11/9/1981 tarihli ve 2521 sayılı Kanun kapsamına giren av silahlarının bulundurulmasına ve taşınmasına Komisyonca karar verilir. Bu silahların sayısı ve niteliği Komisyon kararında belirtilir.

Görev alanında ateşli silah taşıyacak özel güvenlik görevlilerinde, 6136 sayılı Kanun ve bu Kanunun uygulanmasına ilişkin yönetmelikte belirtilen şartlar aranır.

Silahların Temini

Madde 25- Komisyonun kararı üzerine, özel güvenlik izni verilen kişi veya tesise valilikçe ateşli silah alma yetkisi verilir. Ateşli silahlar, özel güvenlik birimlerinin fazla silahlarından, kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyaç fazlası, standart dışı, zor alım yoluyla ele geçen silahlarından, Makine Kimya Endüstrisi Kurumu’ndan veya genel hükümlere göre temin edilir. Ateşli silahların, bunların fişek ve tesisatlarının özel oda, kasa veya demir kuşaklı ve takviye kilitli dolaplarda muhafaza edilmesi zorunludur. Bunların muhafazasından özel güvenlik izni verilen kişi veya kuruluş yetkilileri sorumludur.

Tabanca Dışındaki Silahlar

Madde 26- Görevin niteliği uzun namlulu silah bulundurmayı ve taşımayı gerektiriyorsa, valiliklerce Genel Kurmay Başkanlığının bu konudaki görüşü alınarak, uzun namlulu silahın niteliği ve sayısı Komisyon tarafından tayin edilir.

Silahların Kaydı

Madde 27- Bulundurulmasına ve taşınmasına izin verilen her türlü ateşli silah, komisyonca bir örneği Ek-6 da bulunan “Silah Bulundurma Kayıt Defteri” ne işlenir.

Ateşli silahlar, özel güvenlik izni verilen kişi veya kuruluş tarafından, bir örneği Ek-7 de bulunan “Silah Demirbaş Defteri “ne de kaydedilir. Görev alanında muhafaza edilen ateşli silahlar, özel güvenlik görevlilerine bir örneği Ek-8’de bulunan ve her sayfası yöneticiler tarafından onaylı “Devir Teslim ve Rapor Defteri “ne imza karşılığı devir teslim edilir. Özel güvenlik görevlileri, ateşli silahları Kanunda belirtilen istisnalar dışında görev alanı dışına çıkaramaz.

Taşıma ve Bulundurma Belgesi

Madde 28- Her ateşli silah için Ek-9 ‘da belirtilen “Özel Güvenlik Silah Taşıma/Bulundurma Belgesi” düzenlenir. Bu silahla görev yapacak özel güvenlik görevlisi, kimlik kartı ve görev belgesiyle beraber bu belgeyi de taşımak zorundadır.

 

 

Fişek Temini ve Nakli

Madde 29- Bulundurulmasına ve taşınmasına izin verilen her silah için yirmi beş adet fişek alınmasına izin verilir. Fişek miktarı Komisyonun kararı ve valinin onayı ile görev yeri ve niteliğine göre arttırılabilir. Görev nedeniyle sarf edilen ve miktarı bir tutanakla tespit edilen eksik fişeklerin tamamlanmasına izin verilir.

Ateşli silah eğitiminde kullanılacak fişekler bu sınırlamaya tabi değildir. Programlı eğitimleri dışında personeline atış eğitimi yaptıracak kişi ve kuruluşlara talepte bulunmaları halinde fişek almalarına genel kollukça izin verilir.

Özel güvenlik hizmetlerinde kullanılan silah ve fişeklerin nakli 14/8/1987 tarihli ve 87/12028 sayılı Tekel Dışı Bırakılan Patlayıcı Maddelerle, Av Malzemesi ve Benzerlerinin Üretimi, İthali, Taşınması, Saklanması, Depolanması, Satışı, Kullanılması, Yok Edilmesi, Denetlenmesi, Usul ve Esaslarına İlişkin Tüzüğe göre yapılır.

Silah ve Fişeklerin Devri

Madde 30- Özel güvenlik izni veya silah bulundurma ve taşıma izni iptal edilen veya ihtiyaç fazlası bildiriminde bulunan kişi ve kuruluşlara ait silah ve fişekler genel hükümlere göre devredilir. Altı ay içinde devir gerçekleştirilmez ise, takip eden iki ay içerisinde silahın ait olduğu kişi veya kurum 6136 sayılı Kanuna göre ruhsat başvurusunda bulunmak zorundadır. Süresi içerisinde ruhsatlandırılmayan silahlar müsadere edilmek üzere adli makamlara intikal ettirilir.

Tüfekler ve tam otomatik tabancalar devredilebilir veya genel kolluk kuruluşlarına bağışlanabilir ya da imha edilmek üzere valilikçe Makine Kimya Endüstrisi Kurumuna verilir.

Devredilecek, hibe ya da imha edilecek veya satılacak silahlar için Bölge Kriminal Polis Laboratuvarlarından ekspertiz raporu aldırılır.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM
Özel Güvenlik Eğitimi

Özel Güvenlik Eğitimi ve İzni

Madde 31- Özel güvenlik temel eğitimi ve yenileme eğitimi Bakanlıktan faaliyet izni alan özel eğitim kurumlarında yapılır. Özel güvenlik eğitim izni için Bakanlığa yapılacak başvuruya aşağıdaki bilgi ve belgelerden birer suret eklenir.

 1. a)Eğitim yapılacak tesisin adresi, tapusu veya kira sözleşmesi,
 2. b)Binaya ilişkin yapı kullanma izni veya eğitim kurumu açılmasında fenni sakınca olmadığına ilişkin belediyeden alınan yazı,
 3. c)Kurucu ve yöneticilerin adli sicil kayıtları,
 4. d)Kurucu, yönetici ve uzman eğiticilerin nüfus cüzdan sureti ve ikamet belgeleri,
 5. e) Yöneticilerin dört yıllık yüksek okul mezunu olduğunu belgeleyen diploma veya dengi belgenin örneği,
 6. f)Eğitim kurumunu temsil edecek yöneticiler için yetki belgesi,
 7. g) Yöneticilerin özel güvenlik temel eğitim sertifikası (genel kolluk birimlerinde daha önce çalışmış olanlardan buna ilişkin belge)

Müracaatların Değerlendirilmesi

Madde 32- Bilgi ve belgelerin eksiksiz olarak teslim edildiği anlaşıldığında, eğitim merkezinin bulunduğu ilde, başkanı emniyet müdürü rütbesinde olan ve üç kişiden oluşan bir inceleme komisyonu görevlendirilir. Bu komisyon tarafından, tesisin özel güvenlik eğitimi verilmesine uygun olup olmadığı, eğitim araç ve gereçleriyle, teçhizatın yeterli olup olmadığı, yangına karşı gerekli önlemlerin alınıp alınmadığı, belge ve bilgilerin gerçeği yansıtıp yansıtmadığı araştırılarak, belirtilen yerde eğitim merkezi açılıp açılamayacağına ilişkin bir rapor düzenlenir.

Başvurunun alınmasıyla birlikte açılacak eğitim kurumunun yöneticisi hakkında güvenlik soruşturması başlatılır.

İnceleme ve soruşturma sonucu olumlu olan özel güvenlik eğitim kurumları hakkında, ruhsat harcını yatırmalarını müteakiben, Ek-10’da örneği belirlenen “Özel Güvenlik Eğitim Kurumu Faaliyet İzin Belgesi” düzenlenir.

Eğitim Programı

Madde 33- Özel güvenlik eğitimine alınan adaylar asgari yüz yirmi saatlik eğitime tabi tutulur. Programın otuz saati silah ve atış eğitimine ayrılır. Ateşli silah taşımayacak özel güvenlik görevlilerinin silah ve atış eğitimini alması zorunlu değildir. Bu görevlilerin temel eğitimi doksan saatten aşağı olmayacak şekilde düzenlenir.

Özel güvenlik temel eğitiminde okutulacak dersler, asgari ders saatleri, uzman öğreticilerin nitelikleri Ek-11’deki tabloda gösterilmiştir.

Havalimanı ve havaalanlarında istihdam edilecek özel güvenlik görevlileri alan dersleri ile Uyuşturucu Madde Bilgileri dersini, deniz limanlarında istihdam edilecek özel güvenlik görevlileri, Deniz Limanı Güvenliği ve Uyuşturucu Madde Bilgileri derslerini almak zorundadır.

Özel güvenlik görevlilerinin çalışacakları kuruluş ve tesislerin özelliğine göre, eğitim kurumunca, programa ilave konular dahil edilebilir.

Özel güvenlik görevlisi istihdam edenler, personelin fiziki yeterliliğinin görev müddetince sürmesini sağlamakla yükümlüdür.

Silah Bilgisi ve Atış dersinin tüm uygulamaları ve silah atış eğitimleri poligon ortamında yapılır. Özel eğitim kurumları, kendilerine ait atış poligonu bulunmaması halinde, özel kişilere veya genel kolluğa ait atış poligonlarından yararlanabilir. Bu kurumlar, atış eğitimini yaptıracağı atış poligonunu, eğitim faaliyetine başladığı tarihten itibaren on beş gün içinde Bakanlığa bildirir.

Güvenlik Sistemleri dersi, güvenlik cihazlarının kurulu bulunduğu alanlarda da yapılabilir.

 

 

Yenileme Eğitimi

Madde 34- Özel güvenlik görevlilerinden, beş yıllık çalışma izninin bitmesi üzerine, çalışma izninin yenilenebilmesi için özel güvenlik yenileme eğitimi sertifikası istenir. Aynı şekilde, özel güvenlik şirketleri ve özel eğitim kurumlarının yöneticilerinin yenileme eğitimini alması ve beş yılda bir yenileme eğitimi sertifikasını Bakanlığa ibraz etmesi zorunludur.

Yenileme eğitimi altmış ders saatinden oluşur. Teorik ve uygulamalı dersler ilgili eğitim kurumu tarafından, temel eğitim konuları arasından seçilerek oluşturulur. Dersler, eğitim konularındaki son gelişmeleri ve yargı içtihatlarını da kapsar. Yenileme eğitiminin yirmi ders saati silah eğitimine ayrılır.

Havalimanı ve deniz limanlarında görevli özel güvenlik görevlilerinin yenileme eğitimi için uluslararası sözleşmelerden kaynaklanan diğer hükümler saklıdır.

Yenileme eğitiminden sonra, yazılı ve uygulamalı sınavda başarılı olanlara özel güvenlik yenileme eğitimi sertifikası düzenlenir. Sınava başvuranlardan özel güvenlik yenileme eğitimi devam çizelgesi istenir.

Eğitim Kurslarına Devam Zorunluluğu

Madde 35- Adayların, özel güvenlik eğitimi süresince verilen derslerin en az üçte ikisine devamı zorunludur. Özel eğitim kurumlarınca, kursun sonunda adayların derslere devam durumunu gösteren devam çizelgesi düzenlenir. Kabul edilebilir bir özrü bulunmaksızın derslerin %10 undan fazlasına devam etmeyenlerin kursla ilişiği kesilir.

Sınav

Madde 36- Özel güvenlik temel eğitimini tamamlayanlar yazılı ve uygulamalı sınava tabi tutulur. Sınava kabul edilebilmek için adaylardan eğitim kursu devam çizelgesi istenir.

Yazılı sınav, merkezi sınav komisyonunca hazırlanan sorularla illerde yapılır.

Bakanlıkça belirlenen sayıda yazılı sınav gözlemcisi ve illerde yapılacak uygulamalı sınav komisyonlarında görevlendirilecek personel valilik tarafından belirlenir.

Yazılı Sınav

Madde 37- Yazılı sınav soruları Merkezi Sınav Komisyonu tarafından hazırlanır. Yazılı sınavın yeri, tarihi, başvuru süresi, başvuru sırasında istenecek belgeler ve diğer hususlar en az on beş gün önceden Komisyon tarafından belirlenerek ilan edilir.

Yazılı sınav soruları, eğitim konularının ağırlığına göre ve konuların tamamını kapsayacak şekilde hazırlanır ve çoktan seçmeli olarak yapılır.

Uygulamalı Sınav

Madde 38- Uygulamalı sınav, yazılı sınavdan hemen sonra yapılır. Sınava girecek aday sayısının fazla olması halinde, illerde birden fazla uygulamalı sınav komisyonu oluşturulabileceği gibi, sınav aynı gün bitirilemediği takdirde, devam eden günlerde de tamamlanabilir. Sınav, adayların silah bilgisi ve atış becerilerinin ölçülmesinden oluşan iki aşamayı kapsar. Sınav puanı yüz puan üzerinden, yarısı silah bilgisinden, diğer yarısı atış becerisinden verilir.

Sınav Sonuçlarının Değerlendirilmesi

Madde 39- Adayların başarı puanı yazılı ve uygulamalı sınavdan aldıkları puanların toplamının aritmetik ortalamasıyla bulunur. Adayların başarı puanının yeterli sayılabilmesi için, sınav ortalamasının en az altmış, yazılı ve uygulamalı sınav puanlarının ise her birinin en az elli olması şartı aranır.

Sınavlarda yeterli başarıyı sağlayamayan adaylar, yeniden özel eğitim kursuna devam etmeksizin aynı yıl içinde birbirini takip eden üç sınava katılabilir. Her üç sınavda da başarısız olan veya başarısız sayılan adaylarda tekrar özel eğitim kursuna devam şartı aranır.

Silahsız olarak görev yapacak özel güvenlik görevlilerinin sınavları sadece yazılı sınavdan oluşur. Bu sınavda en az altmış puan alan adaylar başarılı sayılır.

Yenileme eğitimi sonunda yeterliliğin belirlenmesinde temel eğitime uygulanan hükümler uygulanır.

Sınavlarda Görev Alanlara Ödenecek Ücret

Madde 40- Sınav komisyonlarının üyelerine, sınavlarda gözetim ve değerlendirme görevi alan personele 19/9/1987 tarihli ve 87/12002 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla yürürlüğe giren Emniyet Genel Müdürlüğüne Bağlı Her Derecedeki Eğitim ve Öğretim Kurumları ile Hizmet İçi Eğitimlerde Aylık Karşılığı ve Ücretle Okutulacak Ders Saatlerinin Sayısı Ders Görevi Alacakların Nitelikleri ve Diğer Hususların Tespitine Dair Esaslara göre, ders ücreti ödenir.

Özel Güvenlik Eğitimi Sertifikası

Madde 41– Özel güvenlik eğitimi başarı puanı altmış ve daha yüksek olan adaylara Ek-12 deki “Özel Güvenlik Eğitim Sertifikası” eğitim kurumunca düzenlenir ve Komisyonca onaylanır.

Özel güvenlik temel eğitimi ve özel güvenlik yenileme eğitimi sertifikaları beş yıl süreyle geçerlidir.

Eğitimde Kullanılacak Ders Malzemesi

Madde 42- Özel güvenlik eğitiminde kullanılacak yayınların Emniyet Genel Müdürlüğü Yayın Yönetmeliği’ne göre tavsiye edilmiş yayınlardan olması şarttır. Üniversitelerde ders kitabı ve ekipmanı olarak kullanılan materyalde bu şart aranmaz.

Uygulamalı dersler için yeterli ekipman hazır bulundurulur.

 

ALTINCI BÖLÜM
Denetim

Madde 43- Bakanlık ve valilikler, Kanun ve bu Yönetmelik hükümlerinin yerine getirilip getirilmediğini, yasak uygulama ve davranışların bulunup bulunmadığını ve amaç dışında faaliyet gösterilip gösterilmediğini tespit etmek amacıyla, özel güvenlik şirketlerini, özel güvenlik birimlerini ve özel eğitim kurumlarını her zaman denetleyebilir.

Havalimanı ve deniz limanlarının denetiminde, uluslararası anlaşmalar ve 25/7/1997 tarih ve 97/9707 sayılı Sivil Hava Meydanları, Limanlar ve Sınır Kapılarında Güvenliğin Sağlanması, Görev ve Hizmetlerin Yürütülmesi Hakkında Yönetmelik hükümlerinin yerine getirilip getirilmediği göz önünde bulundurulur.

Denetimin Kapsamı

Madde 44- Denetim sırasında, faaliyet izninin ve personelin çalışma izinlerinin geçerli olup olmadığı; özel güvenlik görevlileri için mali sorumluluk sigortasının yaptırılıp yaptırılmadığı; üçüncü kişilere verilen koruma ve güvenlik hizmetlerine ilişkin sözleşmelerin usulüne uygun düzenlenip düzenlenmediği ve bu sözleşmelerin zamanında valiliğe bildirilip bildirilmediği; görev alanına uyulup uyulmadığı; silah ve teçhizatın ruhsatlı olup olmadığı ve bunların usulüne uygun korunup korunmadığı; kayıt ve defterlerin usulüne uygun tutulup tutulmadığı; eğitim hizmetlerinin bu Yönetmelik hükümlerine uygun yürütülüp yürütülmediği, Kanun ve bu Yönetmeliğin diğer hükümlerinin uygulanıp uygulanmadığı ve amaç dışında faaliyet gösterilip gösterilmediği incelenir.

Denetim Sonucunun İzlenmesi

Madde 45– Denetim sonucu düzenlenen raporun bir sureti denetlenen birimin dosyasında muhafaza edilir, diğer sureti valiliğe, ilgisine göre bir sureti de Bakanlığa sunulur.

Denetim sonucunda tespit edilen eksiklikler ilgili kişi, kurum, kuruluş ve şirkete yazılı şekilde bildirilerek bu eksiklikleri gidermesi için eksikliğin niteliğine göre asgari yedi gün süre verilir. Bu süre sonunda eksiklikler giderilmediği takdirde veya denetim sonucu konusu suç teşkil eden uygulamalar tespit edildiğinde Kanunun 19 uncu ve 20’nci maddesinde belirtilen cezalar uygulanır.

Ayrıca, amacı dışında faaliyet gösterdiği veya suç kaynağına dönüştüğü tespit edilen şirketlerin veya özel eğitim kurumlarının faaliyet izni Bakanlıkça iptal edilir.

İdari Para Cezalarının Uygulanması

Madde 46- Kanunun 20 inci maddesinde belirtilen hallerde, suça ilişkin tutanaklar eklenmek suretiyle, ilgili kişi ve kuruluşa en az yedi gün süre verilerek savunması istenir. Savunması yeterli görülmeyenlere ilçelerde kaymakamın, illerde valinin onayı ile idari para cezası verilir.

Para cezası verilmesine ilişkin onaylar yedi gün içinde ilçelerde mal müdürlüklerine, illerde defterdarlığa gönderilir.

Bu maddede öngörülen idari para cezaları o yerin valilik veya kaymakamlığının bildirimi üzerine 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre Maliye Bakanlığınca tahsil olunur.

YEDİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Sakat ve Eski Hükümlü Çalıştırma

Madde 47- Özel güvenlik birimlerinde ve özel güvenlik şirketlerinde, 10/6/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu’nun 30 uncu maddesi gereğince çalıştırılacak sakat ve eski hükümlü sayısının belirlenmesinde özel güvenlik görevlileri hesaba dahil edilmez.

Geçici Madde 1- Kamu kurum ve kuruluşları ile bunlara bağlı müessese ve şirketlerde, 2495 sayılı Kanun hükümlerine göre özel güvenlik hizmeti vermek üzere kurulmuş olan özel güvenlik birim ve şirketleri valiliğe bildirimde bulunmak suretiyle özel güvenlik izni almış sayılırlar ve aynı kurum ve kuruluşların müessese ve şirketlerine ait özel güvenlik izni alınan işyeri ve tesislerde özel güvenlik hizmeti verebilirler.

Geçici Madde 2- 2495 sayılı Bazı Kurum ve Kuruluşların Korunması ve Güvenliklerinin Sağlanması Hakkında Kanun hükümlerine uygun olarak istihdam edilen ve bu Kanunda öngörülen şartları kaybetmemiş olan özel güvenlik görevlilerine 26/6/2009 tarihine kadar çalışma izni verilmiş sayılır.

Geçici Madde 3- 2495 sayılı Kanun hükümlerine göre bünyesinde özel güvenlik teşkilatı kuranlar en az bir ay önce başvurmak şartıyla, Komisyonun kararı ve Valinin onayı ile özel güvenlik uygulamasını sona erdirebilirler.

Yürürlükten Kaldırılan Hükümler

Madde 48– 28/3/1994 tarihli ve 21888 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan Bazı Kurum ve Kuruluşların Korunması ve Güvenliklerinin Sağlanması Hakkında Kanunun Uygulanmasına Dair Yönetmelik ve değişiklikleri yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

Madde 49- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 50- Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.

 

 

SSA GÜVENLİK HİZMETLERİ UYGULAMA TALİMATLARI

 

Madde 1. AMAÇ:

Bu yönetmelik SSA Güvenlik Hizmetleri LTD.ŞTİ (SSA GÜVENLİK) kadrosunda gerek şirket merkezinde gerekse hizmet verilen projelerde yürütülecek güvenlik hizmetlerinin Prensip ve uygulama esaslarını belirleyerek SSA Kalite Standartlarının sağlanmasını ve Özel Güvenlik Hukukuna uygun hareket tarzlarının belirlenmesini amaçlamaktadır.

Madde 2. KAPSAM:

Bu yönetmelik SSA Güvenlik Hizmetleri LTD ŞTİ. Kadrosunda görev yapan bütün güvenlik personellerini ve büro çalışanlarını kapsar.

Madde 3. TANIMLAR:

 1. İş Yeri          : Güvenlik hizmeti veren firmanın tüm idari işlerini yürüttüğü yer.
  2. Görev Yeri              : Güvenlik hizmetinin verildiği yer.
  3. Güvenlik Hizmeti   : Bina, tesis, araç gereç, personel ve sakinlerin; Yangın, hırsızlık, soygun, gasp, yağma, gibi tehlikelere karşı korunması ve güvence altına alınması.
  4. Güvenlik Görevlisi : Hukuk kurallarına uygun, talimatlar çerçevesinde, belirli bir yer ve süre içerisinde fiziki ve teknik olanakları kullanarak can-mal güvenliği ve huzurunu sağlamak için gözetim, denetim ve kontrol hizmetlerini sağlamak üzere SSA Güvenlik Hizmetleri LTD ŞTİ.  Tarafından görev ve yetki verilen kişi.
  5. Güvenlik şirketi     : Koruma ve Özel Güvenlik hizmetlerini yerine getirmek üzere görevlendirilen özel güvenlik kuruluşu, SSA Güvenlik Hizmetleri LTD ŞTİ.
  6.Elektronik Devriye Kontrol Sistemi (EDKS): Güvenlik görevlilerinin görev ve alanları içinde kontrol etmesi gereken yerlerde bulunan ve bilgisayar sistemine bağlı olan elektronik sistem.

 

BÖLÜM 2
GENEL UYGULAMA ESASLARI

 

Madde 4. GÜVENLİK HİZMETİNİN YÜRÜTÜLMESİ İLE İLGİLİ KURALLAR:

 

 1. Özel Güvenlik görevlileri, görev saatleri içinde; Görünüşüne, kılık ve kıyafetine, üniformasına ve teçhizatına, gerekli özeni göstererek, şirketimiz ve meslektaşlarının itibarını zedeleyecek davranışlardan kaçınmalıdır.
  2. Özel Güvenlik görevlileri, şirket yetkilisi tarafından kendisine verilen özel talimat ve görevler ile birlikte firmamızın güvenlik yetkilisi tarafından verilen güvenlik hizmeti ile ilgili görev ve talimatları tamamen yerine getirmelidir.
  3.Özel Güvenlik görevlisi, görevini, azami dikkat ve özen çerçevesinde yapacak, devamlı surette dikkatli ve hazır olacaktır. İşyerindeki tüm çalışan ve müşterilere karşı ayırım yapmadan saygılı olacak, ilişkilerinde mesafeli olmaya dikkat edecektir. Bu ilişkiler görevi aksatacak, samimiyetin şirketimizin nam ve unvanına leke düşürecek derecede olmamasına dikkat edilmelidir. Beden dili olarak soğuk ve olumsuz davranış ile asık surat mimiklerinden uzak olmalıdır.
  4. Özel Güvenlik görevlisi, görevi başında çay ve yemek molaları dışında sigara içmemeye özen göstermelidir.
  5. Özel Güvenlik görevlisi, göreve alkol veya uyuşturucu almış olarak gelmeyecek ve görevi sırasında bu maddeleri kullanılmayacak, görevi dışında dahi uyuşturucu madde kullanmayacaktır.
  6. Özel Güvenlik görevlisi, mevzuat gereğince görevli olmadıkları zaman zarfında üniforma ile dolaşmayacaklardır. Üniforma ve teçhizatlarını gereksiz bir şekilde yıpranmasını önlemek amacıyla, giysi dolabı olanağı sağlanan işyerlerinde üniformalar dolapta muhafaza edilecek, görev bitiminde çıkartılıp, yerine sivil giysiler giyilecektir. Normal kullanma süresinden önce yıpratılan üniforma ve teçhizat güvenlik görevlisi tarafından yenilenecektir.
  7. Özel Güvenlik görevlisi devriye esnasında hızlı ve sessizce çevreye rahatsızlık vermeyecek bir şekilde hareket edecektir.
  8. Özel Güvenlik görevlisi, kapalı duran kapıları açıp, geçtikten sonra mutlaka tekrar kilitleyecektir. Sorumluluğundaki kapı anahtarlarını yetkisiz ve ilgisiz kişilere sürekli veya geçici bir süre dahi vermeyecektir.
  9. Özel Güvenlik görevlisi için verilecek yemek molaları, görev çizelgesinde belirtilen saatlerde olacaktır.
  10. Özel Güvenlik görevlisi, görevin başlangıcında olan olumsuzlukları veya vukuatları güvenlik yetkilisine en hızlı haberleşme yöntemi veya telefonla bildirecektir.
 2. Özel Güvenlik görevlisi, bildirilmesinin gecikmesi halinde görevini tehlikeye düşürecek tüm olumsuz durumları derhal kendi güvenlik müdürüne bildirecektir.
  12.Güvenlik görevlisi, görevi sırasında gördüğü, keşfettiği veya kuşkulandığı bütün olayları yazılı olarak olay rapor formuna kaydedecektir. Örneğin; Bir cam kırılması, anahtarın kaybolması, bir lambanın yanmaması, kopuk bir elektrik teli, gaz sızıntısı vb.
  13. Özel Güvenlik görevlisi olay raporlarını iki nüsha olarak hazırlamak suretiyle, birini şirketin yöneticisine, diğerini ise firmamızın güvenlik bölge yetkilisine teslim edecektir.
  14. Özel Güvenlik görevlisi, çok somut belirtiler taşımayan yoruma açık ve kuşku düzeyinde bir olay ile karşı karşıya kaldıysa, buna ilişkin raporu şirketin yöneticisine değil, öncelikle firmamızın güvenlik yetkilisine bildirmelidir. Konunun, şirket yetkilisine iletilmesi hususuna ve bildirim yöntemine firmamızın ilgili güvenlik müdürlüğünce karar verilir.
  15. Özel Güvenlik görevlisi, güvenlik bölge yetkilisinin saptayacağı görev çizelgesi doğrultusunda görevlerini ifa edecek, izinlerini yine belirlenen sıraya göre kullanacaklardır.
  16. Özel Güvenlik görevlisi, şirketin iş yerlerinde gördüğü ve tanımadığı kişilerden kimlik soracaktır. Şirketin iş yeri bahçesinde veya içinde yabancı biri varsa kişiden şüphe duyulmalı ve o kişiden orada bulunuş nedeni hakkında açıklama yapması istenmelidir.


Şüpheli şahısın suç işleme amacı taşıyıp taşımadığına dair karar vermede, güvenlik görevlisi tarafından dikkat edilmesi gereken konularda;


 1. Olayın gece olmasına,
  b.O kişinin iş yerinin kritik bölümünde bulunup bulunmadığına,
  c. Güvenlik görevlisi ile iş birliği yapmaya istekli olup olmadığına,
  d. Üzerinin aranmasına izin vermemesine,
  e. Aracın incelenmesine izin vermemesine,
 2. Özel Güvenlik görevlisi ile konuşurken kuşkulu tutum ve davranışlarına,
  g.Adını ve adresini vermekte tereddüt etmesine
  dikkat edilmelidir.
  17. Özel Güvenlik görevlisi ancak söz konusu kişinin yasa dışı bir amaç taşımadığından emin olduktan sonra onu izinsiz giren biri olarak nitelendirilmeli ve iş yerini terk etmesini veya Onu işyerinden çıkarmalıdır. Eğer   güvenlik görevlisi bu kişinin yaptığı açıklamadan tatmin olmaz ve o kişi kimliğini göstermeyi, herhangi bir açıklama yapmayı reddederse hemen pasif ize edilmeli (kelepçe ve cop marifetiyle), olay raporu düzenlenmeli ve şirket yetkilisi ile firmamızın Güvenlik bölge yetkilisine bilgi verilip,155 Polis imdat merkezi aranarak Emniyet görevlilerinin müdahalesi sağlanmalıdır.(Jandarma bölgesinde 156 Jandarma imdat hattına ihbarda bulunulur.)
  18. Özel Güvenlik görevlisi, şirkete veya şirketin personeline ait olan bir parayı veya herhangi bir eşyayı ödünç alamaz, izinsiz kullanamaz.
  19. Özel Güvenlik görevlisi, görevi ile ilgili olarak kendisine firmamız tarafından sağlanan imkanlar ve özlük hakları dışında ve firmamızdan izin almadan hiçbir hediye, pirim veya ikramiye kabul etmeyecektir.
 3. Proje veya ziyaretçilere ait araçlar kesinlikle kurcalanmayacak ve içlerine girilmeyecek, ehliyeti olsa dahi bu tür araçları kullanmayacaklardır.
  21. Çalışmalarda disiplin esas olduğu dikkate alınacak, ilişkilerinde hiyerarşiye (astlık-üstlük ilişkisine) dikkat edilecektir. Müracaatlar ve şikayetler dilekçe ile bir üst yetkiliye (amire) bildirecektir. Güvenlik şefi diğer Güvenlik elamanlarının amiridir. Amir makul bir sürede çözüm bulamadığı takdirde şirkete bildirim yapılabilir. Amire bildirilmeyen şikayet ve başvurular, firmamızca yapılmamış addolunur.
  22.Verilen görevleri zamanında yapacak ve sonucu görevi veren ilgiliye bildirecektir.
  23.Projenin makam sahiplerini işe geliş ve gidişlerinde karşılayıp uğurlayacak, şapka giyiliyorsa elle askeri selam, başı açık ise başla selamlayacaktır.
  24.Özel Güvenlik görevlisi, işin hassasiyeti ve özelliği nedeniyle herhangi bir zamanda firmamızın güvenlik müdürü veya onun tespit edeceği kişi tarafından kendisinin veya varsa aracının aranmasını bir ön şart olarak kabul eder. Ancak bu arama saygılı ve aranan kişiyi rencide etmeyecek şekilde yapılacaktır.
  25. Özel Güvenlik görevlisi adres değişikliği, medeni hal ve yakın akrabalar gibi kişisel bilgilerin değişmesi halinde yazılı olarak bilgi verir. Yakın akrabalarının karıştığı Adli ve polisiye olaylar mutlaka firmamızın güvenlik müdürlüğüne bildirilir. Bu bilgiler firmamızın güvenlik müdürlüğünce kişisel dosyasına konulur. Olayların Niteliğine göre personelin durumu yeniden gözden geçirilir. Göreve devamında sakınca görüldüğü takdirde geçici veya sürekli olarak görevden el çektirilebilir.
  26. Özel Güvenlik görevlisi, nasıl hareket edeceğine karar veremediği yeni durumlar karşısında mutlaka firmamızın güvenlik bölge yetkilisine ve onun talimatına göre hareket edecektir.
  27. Özel Güvenlik görevlileri;
  a. Hırsız girmesi,
  b. Yangın tehlikesi,
  c. Su basması,
  d. Gaz tehlikesi
  e. Bomba tehdidi
  gibi acil durumlara karşı kendilerine verilen talimatlar ve eğitim sürecinde verilen bilgiler doğrultusunda hareket edeceklerdir.

 

 

 

Madde 5. TAVIR VE DAVRANIŞLAR İLE İLGİLİ TALİMATLAR:

 

 1. Her zaman üniformana uygun ve yakışır hareket et.
  2.Görev yerini terk etme.
  3.Bulunduğun yeri temiz ve düzenli bulundur.
  4.Görev anında gazete, dergi, roman okuma ve radyo-teyp dinleme ve televizyon seyretme, oyun oynama.
  5.Görev esnasında göze nahoş gelecek, örf ve adete aykırı tüm davranışlardan kaçın.(Ellerini cebine sokma, sakız çiğneme, sigara içme, tespih anahtarlık ve zincir sallama, şapkayı arkaya yatırma …) Sabit dur, nöbetteyken duvara veya bir yere yaslanma, dik ve kendinden emin dur. Sohbet etmek, uyumak, yalan söylemek gibi özel güvenlik hizmetlerine aykırı davranışlardan sakın.
  6. Görev yerindeki demirbaş malzemeleri koru.
  7. Görev yerindeki yetkililere müşteri ve personele karşı her zaman saygılı, güler yüzlü ve nazik ol. İnsanlara sevecen ama ciddi davran.
  8. Şahıslarla oturarak konuşma, ayağa kalk ve konuşurken mümkün olduğu kadar el-kol hareketleri yapma.
  9. Görev yerinde sesli bir şekilde şarkı söyleme veya iş arkadaşlarınla münakaşa yapma.
  10. Görev yerinde yetkililer ve çalışan personelle aşırı samimiyet ve laubali düzeye varan ilişkiler kurma.
  11. Hizmet verilen proje personeline ve müşteriye hanımefendi-beyefendi veya adı biliniyorsa… Bey, … Hanım şeklinde hitap et.
  12. SSA Güvenlik Yetkililerine amirim, müdürüm veya Bey/Hanım şeklinde hitap et.
  13. Çalıştığın projeye ait kullanılana bilir malzemeyi (faks, telefon, fotokopi vb.)şahsi amaçların için kullanma. Özellikle telefon ile özel görüşmeler yapma.
  14. Sigara içilmesi yasak olan yerlerde sigara içme, içenleri ikaz et.
  15. Girilmesi yasak olan yerlere girme, girmek isteyenleri ikaz et.
  16. İzinli ve görev dışında olduğunda hizmet verdiğin projeye gelme.
  17. Göreve alkollü gelme, görev yerinde kesinlikle alkol içme.
  18. İyi bir gözlemci ve dinleyici ol.
  19. Sorulacak sorulara kısa ve öz yanıt ver.
  20. İşyeri ve SSA Güvenlik ile ilgili bilgiler hakkında gereksiz konuşma ve sohbetlerden kaçınarak, firmadan almış olduğun başarı ödülleri dışında, maaş, özlük vs. kişisel iş bilgilerini hiç kimseyle paylaşma.

21.Güvenlik nedeniyle yetkililerin özel telefon (ev-cep) numaralarını veya adreslerini kendilerinden izin almaksızın kimseye verme.
22.Görev yerine eskiden çalışmış personel, arkadaş veya akrabalarını davet etme.
23.Sabah ve akşam, giriş çıkışta üst düzey yetkililerini verilen direktiflere göre karşıla ve uğurla.
24.Göreve dinlenmiş ve psikolojik olarak hazır gel.
25.Görev esnasında personel ve müşteriler ile diyaloğunu verilen talimatlar doğrultusunda olmalı. Gerek kendi aralarında gerekse proje elemanları ile ilişkilerinde saygılı ol. Tartışmalardan uzak dur, argo ve küfürlü konuşma, ilişkilerde proje ve SSA GÜVENLİK yetkilileri ile mesafeli olmaya önem ver.

Madde 6. KILIK KIYAFET VE TEÇHİZAT İLE İLGİLİ TALİMATLAR:

 

1.Bay Özel Güvenlik Görevlileri; Her gün mesaiye gelirken sakal tıraşı ol.
2.Saç kesimini şapka dışına taşmayacak şekilde kestir.
3.Favorini, kulak memesinin hizasını geçmeyecek şekilde düzelt.
4.Bayanlar, aşırıya kaçmayacak derecede hafif şekilde makyaj yapabilir.
5.Güvenlik görevlisi, görevde iken üniformalı olacaktır. Üniformaları mutlaka ütülü, gömlek yakaları ilikli ve temiz, şık görünümlü, yazın kısa kollu kışın uzun kollu ve kollar sıvanmadan giyilecektir.
6.Şapka, genişliği başa göre ayarlanmış, saçlar önde görülmeyecek, siperi alnı ortalamış şekilde açık alanda devamlı olarak giyilecektir.
7.Pantolonu temiz ve ütülü giy.
8.Kravatı yakası iliklenmiş gömleğe düğümü aşağıya sarkmayacak şekilde ve ucu bel kemeri hizasında bağla.
9.Kemeri pantolon köprülerinden geçirerek tak.
10.Siyah renkte çorap giy.
11.Ayakkabılarının bağları bağlı, boyalı ve temiz olarak giy.
12.Montunu, gömleğin üzerine kravatın logosu görünecek şekilde giy.
13.Parka veya yağmurluk-eldiven ve çizmeyi kötü hava şartlarında gerektiğinde giy.
14.Düdük ipini, gömleğin üçüncü düğmesine, düdüğü ise sağdaki cebe koyacak şekilde tak.
15.Apoletleri doğru olarak gömlek ve kazak omuzlarındaki kulaklardan geçirerek tak.
16.Rozetini mont giydiğinde montun yakasının sol köşesine, giymediğin zamanda kravatın orta yerine tak.
17.Cop ve kelepçeni; cop sağ kalça, kelepçe sol kalça şeklinde üzerinde taşı. Cop ve kelepçenin üzerinde bulundurulması yetkililerce istenmiyorsa kullanılmaya hazır şekilde güvenlik kulübende kolayca ulaşabileceğin yerde bulundur. Herhangi bir yerde bırakma.

18.Kimlik kartını görev alanı ve süresi içerisinde herkes tarafından görülebilecek şekilde sağ yakaya veya boynuna tak.
19.Telsizle görüşme yapıldığında sol elde, taşıma esnasında sağ bel kemerinde taşı. Şarj cihazını güvenlik noktasında, masa üzerinde bulundur. Şarjı biteni doldur.
20.El Detektörünü sağ elde tutarak kullan, kullanılmadığında iki elle önde, uzun süreli beklemelerde ise masa üzerine bırak.
21.El feneri, gece devriye esnasında ve acil durumda kullan.
22.Kıyafet ve teçhizatı, mesai dışında ve proje dışında kesinlikle giyme.
23.Kıyafet ve teçhizatını proje gösterilen yerde temiz, tertipli ve kullanmaya hazır durumda bulundur.
24.Kılık kıyafet ve teçhizattan doğabilecek kusur ve eksiklikleri derhal ilk amirine bildir.
25.SSA Güvenlik tarafından verilen üniformanın başkalarına giydirme ve başkalarının kullanmasına izin verme.

BÖLÜM 3
GÖREV BÖLGESİ UYGULAMA ESASLARI

 

Madde 7. NÖBET YERİNDEKİ HAREKET TARZLARI İLE İLGİLİ TALİMATLAR:

 

1.Yetkili amirlerin izni olmadan hiçbir surette nöbet yerini terk etme, görev yerini ve nöbetini bir başkası ile değiştirme.
2.Görev yerinin özelliğine ve görevin çeşidine göre nöbet yerinde sabit veya sorumluluk bölgesi içinde devriye görevini yürüt.
3.Nöbet yerinde kesinlikle uyuma, görev dışı işlerle uğraşma.
4.Görev bölgesinde meydana gelen olaylara müdahale et, nedenlerini araştır, faillerini tespit ederek durumu en hızlı yolla (telsiz-telefon) amirlerine rapor et.
5.Kontrole gelen amirlerin bölgeye geldiğinde onları ciddiyetle karşıla ve durum hakkında bilgi ver.
6.Görevi teslim aldıktan hemen sonra ve görevinin devamı süresince belirtilen zaman aralıklarında durum hakkında amirlerine haber ver.
7.Amirlerin verecekleri emir ve talimatları itaatle dinle, gereğini yap.
8.Ehliyetin olsa dahi görev yerinde proje ve misafirlere ait araçları kullanma.
9.Vardiya çizelgesine ve saatlerine mutlaka uy ve görevine zamanında başla.
10.Nöbet yerine yeni görevli gelmeden ve nöbetini teslim etmeden görev yerini terk etme.
11.Şüpheli gördüğün her şeyi, şahsı veya cismi derhal amirlerine bildir.

 1. Özel Güvenlik görevlileri, sadece çok acil durumlarda düdük ile haberleşmeyi sağlamalıdırlar. Gereksiz yere çevreyi rahatsız etmemeli, ancak acil durumlarda tereddütsüz bir şekilde düdükle haberleşme sağlanmalıdır. Düdüklerin anlamları:
  Uzun Düdük: Yoklama/Haberleşme (En az 2 saatte bir)
  Bir Uzun Düdük: Çağırma (Gerektiğinde)
  İki Uzun (devamlı) Düdük: Yardım /İmdat (acil durumlarda)
  13.Telsiz, telefon ve el detektörü kullanma talimatına uygun kullan.

 

Madde 8. ANA GİRİŞ KAPILARINDAKİ HAREKET TARZLARI İLE İLGİLİ TALİMATLAR:

 

A- PERSONEL VE ZİYARETÇİ GİRİŞ VE ÇIKIŞLARI:

1.Personelin projeye ait alana girişi sırasında giriş kartlarını kontrol et.
2.Giriş kartını takmamış personele nezaket kuralları çerçevesinde kartlarını takmalarını ikaz et, takmayanları proje yönetimine bildir.
3.Giriş kartı olmayan, unutan veya kaybeden tanıdığın personele o gün için kimlik kartı karşılığında ziyaretçi kartı verilerek girişlerini temin et. Çıkışta kartları geri al, kimliklerini iade et.
4.Ziyaret ve iş görüşmesi yapmak maksadıyla gelen kişileri kibar ve saygılı bir şekilde karşıla, önce kimliğini al, randevusu olup olmadığını sor, görüşme maksadını ve geldiği yeri öğren.
5.Gelen kimsenin ziyareti kabul edildiyse ziyaretçi defterine kayıt et. Ziyaretçi Kartı ver refakat edilmesi gerekenlere refakat et, diğerlerine gideceği yeri tarif ederek yönlendir.
6.Gelen kimsenin ziyareti kabul edilmediyse, ziyaretçide mesajı olup olmadığını öğren ve uygun bir gerekçe söyleyerek nazik bir şekilde uğurla.
7.Ziyaret, resmi görüşme vb. sebeplerle gelen Emniyet ve Kamu görevlileri ile yabancı uyruklu personeli görüşme yerine mutlaka refakatçi ile götür ve getir.
8.Belirlenen acil durumlar haricinde mesai saatleri dışında ziyaretçi kabul etme. Öğle yemeği istirahati dönemlerinde ziyaretçi kabul etme. Acil durumlarda mutlaka ziyaret edilecek kişinin onayını alarak ve refakatçi olarak yanına gönder.
9.İçeriden dışarı çıkan ziyaretçilerin Ziyaret Kartını al, kimliğini kontrol ederek teslim et ve nazik bir şekilde uğurla.
10.Ziyaretçilere ve personele ait paket, çanta, poşet gibi eşyaları el detektörü kullanarak bizzat ziyaretçiye ve personele açtırma suretiyle gözle kontrol et.
11.Şüpheli durumlarda veya herhangi bir ihbar halinde personelin üzerini el detektörü ile ara.

 

B-ARAÇ GİRİŞ VE ÇIKIŞLARI:

1.Projeye gelen araçları kontrol et, projeye ait olmayan araçları ilgili üniteye haber ver. Uygun Görüldüğünde Ruhsatını al Geçici Araç Giriş kartı ver içindeki malzemenin tespitini yaptıktan sonra içeri girmesine müsaade et.
2.Projeden dışarı çıkan hizmet araçlarını çıkış müsaade kâğıdını ve malzeme çıkış kâğıdını al. Çıkış kâğıtlarında yazılı cins, miktar ve yetkili imzanın bulunup bulunmadığını kontrol et, müsaadesiz hiçbir araç ve malzemenin dışarı çıkmasına izin verme.
3.Göreve çıkan araçların kaydını Araç Kayıt Defterine yaz. Proje yönetimince bildirilecek araçları deftere kayıt etme. Projeye ait hizmet araçlarının çıkışta ve dönüşte Km’lerini deftere kaydet.
4.Özel bir talimat verilmedikçe projenin otoparkı ısısalı ise, gelen ziyaretçilere aracının dışında trafiği ve hizmeti aksatmayacak şekilde par etmesini sağla.
5.Yaya ve araç trafiğini kontrol et, müsaade edilmeyen yerlere araç park ettirme kapı önünde yığılmalara engel ol

 

 

Madde 9. OTOPARK NÖBET YERLERİNDEKİ HAREKET TARZLARI İLE İLGİLİ TALİMATLAR:

 

1.Garaj kapısını kapalı tut ve projeye gelen araçları durdurarak ne gaye ile geldiğini sor.
2.Otoparkta bulunan araçları dışarıdan gözle kontrol et. Farı, kapıları, camı açık kalmış araçları ve alarm çaldığı durumlarda araç sahibine bildir.
3.Projeye dönüş yapan özel ve hizmet araçları ile projeye bırakılan taşeron ve yabancılara ait araçların hasarlı olup olmadığını dıştan kontrol et. Tespit ettiğin hasar durumu hakkında rapor tut, yetkililere ulaştır.
4.Dönüş yapan projeye ait araçların Km’lerini deftere kayıt et.
5.Projeden dışarı çıkan hizmet araçlarının çıkış izin evrakını ve malzeme çıkış belgesini al. Yetkili imzaların bulunup bulunmadığını kontrol et.
6.Araç kayıt defterine çıkış kaydını yap.
7.Bu konuda proje yetkililerince verilen özel bir talimat (Örneğin: Şoför giriş-çıkış talimatı) varsa onu da uygula veya uygulattır.
8.İşletmelerde açık ve kapalı otoparkta gece 21.00 den sonra özel araç bırakıldı ise plaka numaralarını kaydet.
9.Hafta sonlarında garajda hizmet araçları dışında personel aracı varsa plaka numarası ile kaydet.
10.Garaj ve otoparklardaki hiçbir aracı kullanma, içlerine girme ve kurcalama.
11.Güvenliğe teslim edilmiş olan araç anahtarlarını ilgisiz kişilere verme. İade edilmek üzere dikkatli bir biçim ve yerde muhafaza et.

 

Madde 10. VARDİYA DEVİR TESLİMİ İLE İLGİLİ TALİMATLAR:

 

 1. Vardiya devir-tesliminden önce yapılması gerekenler;

1.En az On (10) dakika önceden görev yerinde bulun.
2.Demirbaş ve ekipmanların sağlam ve çalışır durumda olduğunu kontrol et.
3.Senden evvelki vardiyada neler olduğunu öğren. Sana teslim edilen herhangi bir şey varsa, bu konuda ne yapılacağını tam olarak öğren.
4.Vardiya devir-teslim defterini oku. Senden önceki vardiya görevlileri tarafından imzalandığını gör.
5.Ziyaretçi araç kayıt defterini incele, içeride ve dışarıda bulunan araçları ve ziyaretçilerin durumlarını öğren.
6.Duruma ve çevreye hâkim olduğundan emin ol.
7.Vardiya devir-teslim defterini imzala.
8.Görev süresi bitmeden güvenlikten sorumlu yöneticinin iznini almadan ne olursa olsun görev başından ayrılma.

B-Vardiya devir-teslim defterinin doldurulması;

1.Senden önceki vardiya görevlilerinin imzalarını gör.
2.Vardiyayı vukuatsız olarak teslim aldığı hususunu yaz ve imzala.
3.Vardiya içinde oluşabilecek önemli olayları ve olumsuzlukları yaz.
4.Devriye dolaşımını ve sonucunu yaz.
5.Vardiyanın sonucunda vardiyayı vukuatsız bir şekilde teslim ettiğini yaz ve imzala.

 

Madde 11- YAYA VE MOTORLU DEVRİYE HİZMETİNİN UYGULAMASI İLE İLGİLİ KURALLAR:

 

1.Verilen talimatlara göre devriye görevini yaya veya motorlu olarak yap.
2.Yaya devriye, hava karardıktan sonra, sabah aydınlanıncaya kadar, belirli bir program dâhilinde, belirlenen saatlerde, belirlenen noktaları (istediğinde akıllı kalem veya saat kurma yöntemi ile) kontrol et.
3.Motorlu devriye; Projenin çevresini tel örgü veya duvar boyunca değişik zamanlarda ve istikamette araçla dolaşarak kontrol et.
4.Motorlu devriye; Devir teslimlerde araç ile ilgili hususları ve aksaklıkları bildir ve rapor defterine kaydet.
5.Devriye görevinde çevreyi, binayı kontrol et olup bitenleri, aksaklıkları gör ve mümkünse gider, mümkün değilse kaydet ve ilk fırsatta müdahale et.

6.Giriş kartı olmayan araç ve kişileri tespit ederek güvenlik amirine/şefine bildir.
7.Sigara içme, proje yönetimince verilen talimatları takip ve kontrol et, talimatlara ve kurallara uymayanları ikaz ederek yetkililere bildir.
8.Araç ve yaya trafiğini düzenle, kurallara aykırı hareket edenleri uyar, yetkililere bildir.
9.Projeye çevreden gelecek kişilerin girişlerini önle, duvar, tel, çit, elektrik ve aydınlatma tesisatlarının durumunu gözlemleyip kontrol et, aksaklıkları ve eksiklikleri amirlerine bildir.
10.Devriye esnasında diğer nöbetçilerin durumlarını kontrol et, verilmiş talimatlara uymayanları amirlerine bildir.
11.Projede bulunan taşeron firma personelinin görev dışında başıboş ve izinsiz dolaşmalarına mani ol, talimatlara uymayanları takip ve kontrol et.
12.Acil durum meydana geldiğinde (yangın, sabotaj, kaza, hasar vb.)süratle olay yerine git, gerekli işlemleri yap ve amirlerine bilgi ver.
13.Devriye esnasında cam emniyetine çok dikkat et.
14.Vardiyada birden fazla kişiye telsizle kısa durum raporu ver
15.Amirlerin vereceği görevle ilgili diğer işleri yap.

 

Madde 12- TELEFON GÖRÜŞTÜRMELERİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN KURALLAR:

 

1.Telefonla özel görüşme yapma. Acil ve özel durumlarda yapacağın görüşmeleri telefon kayıt formuna kaydet.
2.Ahizeyi (telefonu) kaldırıldığında “SSA GÜVENLİK, BUYRUN EFENDİM” diye yanıt ver.
3.Telefonda ciddi, saygılı ve kısa konuşma yap.
4.Karşı tarafın bıraktığı mesajları doğru ve tam olarak kaydet ve en kısa sürede ilgili kişiye ulaştır. (GÜN, SAAT, GÖRÜŞÜLEN, KİŞİ, KONU, MESAJ VD.)
5.Telefonlarda PROJE ve SSA GÜVENLİK hakkında bilgi verme. Bilgi isteyenin numarasını ve sorusunu alarak amire bildir.
6.Telefonda oluşabilecek arızayı anında proje yetkilisine haber ver.
7.Güvenliğe ait telefonla ilgisiz kişilerin konuşmalarına izin verme. Bu konuda yetkililer izin verdiğinde ise yapılan konuşmaların telefon kayıt formuna kaydını sağla.
8.İlgili kişinin onayı olmadan her kim olursa olsun kimsenin cep ve ev telefon numarasını bir başkasına verme.

BÖLÜM 4.
HIRSIZLIK, YANGIN, DEPREM, TRAFİK KAZALARI UYGULAMA ESASLARI


Madde 13- HIRSIZLIK OLAYLARINDA UYGULANMASI GEREKEN KURALLAR:

1.Hırsızlık olayı tespit ettiğinde hemen olay raporu doldur ve vardiya defterine kaydet.
2.Hiç kimseye potansiyel hırsız muamelesi yapma.
3.Hırsızlık yapılan yerin ve bölgenin çevre emniyetini al.
4.Bu bölgede hiçbir yere dokunma ve dokundurma, parmak izlerinin kaybolmasına izin verme.
5.Proje yetkilisine haber ver. Derhal çıkış kapılarını kontrol altına al.
6.Emniyet ve SSA GÜVENLİK  yetkilisine haber ver.
7.Proje Yetkilisinin vereceği özel talimatları uygula.
8.Hırsız ile karşılaştığında ; Öncelikle can güvenliği emniyetini sağla, SSA GÜVENLİK yetkililerinden birine bildir ve yardım iste.
Mümkün ise ;
a. Yakala ve enterne (pasif ize) et.
b. Polise teslim et.
c. Proje yetkilisine ve SSA GÜVENLİK yetkilisine bildir.
9.Hırsızı yakalamak mümkün olmaz ise ;
a. Projeye zarar vermekten kaçın .
b. Polise olayı bildir ve hırsızın eşkalini ver.
c. Proje yetkilisine ve SSA GÜVENLİK yetkilisine bildir.
d. Hasar ve kayıp raporu tanzim ederek ilgililere ver.

 

Madde 14- YANGIN HALİNDE YAPILMASI GEREKENLER:

 

Özel Güvenlik görevlileri bir yangın başlangıcı birden fazla kişi iseler muhakkak öncelikle YANGIN İHBAR FORMUNDAKİ bilgileri içerecek şekilde itfaiyeye haber verirken diğerleri aşağıda yazılı sıra dahilinde yangının söndürülmesi faaliyetinde bulunacaklardır.

YANGIN TALİMATLARI:

1.Telaşlanma, ancak hızlı hareket et. Birden çok kişi iseniz aranızda görev bölümü yapınız ve uygulamaya geçiniz.
2.Yangın ihbar düğmesine bas. Yangın alarmı yoksa YANGIN diye bağırarak tüm personele yangını duyur.
3.İtfaiyeye telefon et (yangının cinsini ve yangın yeri adresini bildir.) Yangın ihbarı için İtfaiye telefonu 110′dur. Bölgedeki insanların acil durum tahliye planına göre dışarı çıkarılmalarını ve toplantı bölgesinde toplanmalarını sağla.
4.Proje yetkilisine haber ver.
5.Yangın merdiveni çıkış kapılarının kilitlerini aç.
6.SSA GÜVENLİK bölge yetkilisine haber ver.
7.Kurtarma ve tahliye faaliyetlerine destek ver.
8.Yangın ihbar formunu doldur.
9.Yangın mahalline en yakın yangın istasyonundan yangının cinsine uygun yangın söndürücü ile müdahale et.
10.Mümkünse etrafındaki yanıcı maddeleri uzaklaştır.
11.Yangının yayılmasını önlemek için kapı ve pencereleri kapat.
12.Görevliler ve itfaiyeden başkasını yangın bölgesine sokma.
13.Trafiği düzenle ve itfaiyenin geliş yolunu açık tut. Varsa, araçların çekilmesini iste.
14.Kendini ve başkalarını tehlikeye atma.
15.Yangın dolaplarını şu şekilde kullan.
 a-Dolabı aç hortumu ser, Lansı hortumun ucunda olsun diğer ucu vanaya bağlı olsun.
b-Vananın açılmasını sağla ve Lans ile suyu alevin üzerine gönder.

16.Portatif Yangın Söndürme Cihazını aşağıda açıklanan yönergelere göre kullan:
a-Kendinizi ve başkalarını tehlikeye atmayınız.
b-Söndürmeye rüzgârı veya hava akımını arkanıza alarak başlayın.
c-Söndürmeye olabildiğince yakın ve size en yakın yerden alevin dibinden damlayan yerlerde en üstten başlayın (Kullanma mesafeleri 1 ile 6 m arasındadır.).
d-Yangın söndürücülerini dikey durumda tutunuz. Tüpü çarpmayınız, düşürmeyiniz.
e-Söndürücünün çalışıp çalışmadığını güvenli bir bölgede kontrol edip, daha sonra mücadele bölgesine giriniz.
f-Yangın büyüklüğüne göre Yangın Söndürme Cihazlarını teker teker değil, aynı anda kullanın.
e-Yangın söndürme tüpü tetiğinin üzerindeki pimi çekin. Tetiğe sonuna kadar basın.
g-Yangın ve patlama riski olan yerlere çakmak, kibrit, sigara ile yaklaşmayacak ve üzerinde taşınmayacaktır ve bu alanlarda sigara içmeyecektir.
17.Bir yangın başlangıcı gördüğünde gecikmeksizin öncelikle itfaiye aranıp yangının yeri ve cinsi bildirilecektir.
18.Yangın söndürüldükten sonra yangın mahalline bir görevli bırak. Sönmüş yağının tekrar başlayabileceğini unutmayım, soğutun.
19.Elbiseleriniz tutuşur, saç veya cildiniz yanmaya başlarsa:
DUR!
YAT!
YUVARLAN! … kuralını uygulayınız.

 

Madde 15. DEPREM DURUMUNDA YAPILMASI GEREKENLER İLE DEPREM ANINDA ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER:

 

 1. A) DEPREM ESNASINDA YAPILACAKLAR;

 

1.Bina içindeyseniz:
Kesinlikle bina içinde ve bulunduğunuz yerde kalın.
Pencere, raf veya benzeri ağır eşyalardan uzak durun.
Bir masa veya sıranın altına gizlenin.


2.Koridor, Merdiven(vs.) gibi saklanacak yer bulunmayan yerde iseniz;
Pencereden uzakta, arkanız pencereye dönük diz çökün ve dirseklerinizle yüzünüzü ellerinizi boynunuzum arkasına birleştirerek koruyun.


3.Kütüphane veya raf dolapları çok olan bir yerde iseniz:
Hemen pencere ve dolaplardan uzaklaşıp diz çöküp, dirsekleriniz ile yüzünüzü ellerinizi boynunuzun arkasından birleştirerek bir masa veya sıra altına saklanın.


4.Laboratuar veya mutfakta iseniz:
Taşıp dökülebilecek sıvılardan ve kimyasal maddelerden uzak durun.
İmkânı varsa tüm yanan ocakları söndürün.
Pencere ve dolaplardan uzaklaşıp diz çökün ve dirseklerinizle yüzünüzü ellerinizi boynunuzun arkasından birleştirerek bir masa veya sıra altına saklanın.


5.Araba içinde iseniz:
Hemen sağa çekip durun ve araçtan çıkmayın.
Üzerinize yıkılabilecek bina minare direk üst geçit elektrik telleri gibi yapılardan uzak durun.
Deprem şiddetli ise deprem sonrası köprü viyadük üst geçit kullanmayın.
Ağaçlardan, binalardan, devrilmiş veya dik elektrik direk veya tellerinden, reklam panolarından ve minarelerden uzak durun.


6.Kalabalık bir yerde iseniz:
Kapılara yönelmeyin, Herkes öyle düşüneceğinden ezilebilirsiniz.
Raflardan uzak durun.

 

 1. B) DEPREM BİTTİKTEN SONRA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR:

 

1.Depremden sonra hızla binayı terk edin. Çalışmalar varsa tahliye planına göre kaçış yollarını kullanarak binayı boşaltın. Toplanma yerlerinde personeli toplayın.
2.Şoktaki insan yaralandığının farkında olmayabilir. Kendinizi ve çevrenizdekileri yaralanmış olabilecekleri düşüncesiyle kontrol edin.
3.Binayı kontrol edin. Asla asansör kullanmayın.
4.İmkanı var ise küçük yangınları söndürün, söndüremezseniz orayı terk edip etrafınızdakileri uyarın.
5.Dökülen, etrafa saçılan malzemeyi toplayın.

Madde 16. GÖREV BÖLGESİNDE MEYDANA GELEN TRAFİK KAZALARINDA YAPILMASI GEREKENLER:

SSA Özel güvenlik görevlisi Sorumluluk bölgesinde meydana gelebilecek trafik kazalarında şu şekilde hareket etmelidirler;
1. Kazaya  karışan araç/ araçların plaka numaraları kaydedilecek,
2. Sürücülerden araçlarını olay yerinden ayrılmaları ve konularını değiştirmemeleri bildirilecek,
3. Trafik polisine (154) haber verilecek,
4. Proje yönetimine haber verilecek,
5. CAT güvenliğe haber verilecek,
6. Yaralı varsa acil yardıma (112) haber verilecek,
7. Kaza mahalli emniyete alınacak, trafik akışı varsa trafiğin sağlıklı devam etmesi için gerekli tedbirler alınacak.
8. Tehlike oluşturan durum varsa önleyici önlemler alınacak.
9. Yaralılar varsa öncelikle kurtarma sonrasında ilk yardım müdahaleleri yapılır.
10. Ambulansın gecikmesi ve yaralıların durumlarının ağırlaşması söz konusu olduğunda plakası kaydedilmiş araçla en yakın sağlık birimine gönderilecek.
11. Olay tespit tutanağı tanzim edilecek ve SSA Güvenlik Merkezine gönderilecek.
12. Sürücülerden araç ruhsatları alınacaktır.

 

Madde 17. PATLAYICI MADDELER ve BOMBALARA KARŞI HAREKET TARZLARI İLE İLGİLİ KURALLAR

 

Bomba ve Tehditlere Karşı Alınacak Önlemler:


Amaç: Adli ve anarşik olaylar nedeni ile herhangi bir bomba tehdidi veya bir tehdit halinde müessese içerisinde paniğe meydan vermeden koruma ve Güvenlik Planı esasları dahilinde gerekli tedbirlerin aldırılmasını sağlamaktır.


Kapsam: Alınması öngörülen tedbirler sayesinde, ünite içerisinde bulunan bütün görevliler ile mevcut servislerde çalışan personel ve binaya giren ve binada bulunan diğer kimselerin güvenliğini, her türlü kıymetli evrak ve malzemenin, gizlilik dereceli evrakın muhtemel bir olay halinde zarar görmesini içerir.


Sevk ve idare:
A) Herhangi bir bomba ve tehdit olayında yapılması gereken işler için yetki öncelikle o müessesede


1.Dairenin yetkili amiri
2.Yardımcısı
3.Koruma amiri, Sivil Savunma Amiri veya varsa Sivil Savunma Uzmanı
yetkilidir.

 

 1. B) Sevk ve İdarenin yerine getirilmesinde yapılmış bulunan
  1-Koruma ve Güvenlik Planı
  2-Sivil Savunma Planı
  3-Koruyucu Güvenlik Esasları
  4-Kamu Kurum ve Kuruluşlarda emniyet ve kaza önleme ve talimatı
  5- Binaların yangından koruma yönetmeliği göz önüne alınarak uygulama yapılır.

 2. C)Bomba ve tehditlerin açıklık kazanmış olması can ve mal güvenliği yönünden tehdidin önem ifade etmesi halinde paniğe meydan vermeden, binanın tahliyesi ve önemli malzeme ile evrakın güvenliğine önem verilecektir.


Tehdit haberinin alınması:
Uluslararası veya milli siyasi tansiyonunun artması veya harp halinde ve buna benzer ortamlarda olası tehdit olaylarında alınacak önlemler ile ilgili olarak şu hususlara dikkat edilmelidir;
Tehdit telefon ile yapılmış ise;

1-Binada telefon bulunan her görevli ile santrallere bu konuda önceden eğitici bilgiler verilmiş olmalıdır.
2- Telefon ve tehdidi alan bu tehdidin mahiyetini en kısa zamanda kime iletileceği konusunda eğitilmiş olması
3- Haberleşmenin en seri nasıl ulaştırılacağı planlanırken tehdidin,
a) Mesai saatlerinde
b) Mesai saatleri dışında olması halindeki hareket tarzları planlanmalıdır.


4-Tehdidin telefon ile yapılmasında,
a) Geliş zamanının tespiti,
b) Kullanılan kelimelerin aynen kaydedilmesi,
c) Tehdit nedeni mümkün olduğu kadar telefonda konuşturularak bilgi edinmeye gayret edilmesi ve imkân dahilinde şu soruları sorma imkânı araştırılmalıdır.


1.Bomba nereye yerleştirilmiştir?
2.Binanın hangi katındadır?
3.Ne zaman patlayacaktır?
4.Binayı boşaltmak gerekli midir.?
5.Bombanın cinsi nedir?
6.Bombanın tahrip gücü nedir?


 1. d) Malumat alma imkanı olması halinde telefondaki tehdidin;
  Kadın ve erkek olduğu,
  2.Ses tonuna göre muhtemel yaş durumu,
  3.Konuşurken özellik ifade eden karakteristikleri, vurguları vb. dikkat edilmelidir.
  4.Geri planda duyulabilen sesler kaydedilmelidir.
  5.Telefon paraleli mevcut ise konuşma kayda alınmalıdır.
  6.Tehdit mektup ile yapılmış ise yetkili amire durum iletilmelidir.
  7.Zarfın içinde karton veya metal bir katılık varsa kurcalamalı tehlikelidir.
  e)Tehdidi yapan şahıs eğer binaya bir bombanın yerleştirilmiş olduğunu bildirirse yapılacak değerlendirme ve tahliyede çabuk davranılmalıdır.
  f)Eğer tehdit bombanın yerleştirileceği yönünde ise acele kararda lüzum yoktur.

Bu konuda polis ve mülki amirler ile temas kurularak bu kabil tehditlerin yaygın olup olmadıkları araştırılmalıdır.

 

Tahliye:

Bomba ihbarının ciddiyeti, yapılan durum değerlendirilmesinde kabul edilmiş ise bina acele bir şekilde boşaltılmalıdır.

 

 

Tahliyede (Güvenlik Personeli Kontrolünde) Arama:

 

 1. a)Bina içerisinde boşaltma işlemi sağlandıktan sonra görevlendirilmiş personel, güvenlik güçleri ve itfaiye ekiplerinin de katılımları ile oluşturulacak arama ekipleri, binayı arayacaklardır.
  b) Bu husus yerine getirilirken çabukluğu sağlamak bakımından, her kat için arama timi oluşturulur.
  c) Aramada normal görünümü olmayan her şeye dikkat edilmelidir.


 Bu konuda,
1.Paket, boru parçası, fünye, fitil, taşlaşmış plastik kitlesi vb. cisimlere dikkat edilmelidir.
2.Ayrıca bombalar için (Tik – Tak) seslerine kulak verilmelidir.
3.Yanan fitil sesi gibi sedalara kulak verilmelidir.
4.Aramalarda personelin şahsi eşyalarına dokunulmamaya dikkat edilmelidir.
5.Binada herkesin kolayca girip çıkabileceği antre, merdiven boşluğu, tuvaletler, kazan dairesi gibi ortak yerlerin aranmasında özen gösterilmelidir.
6.Bombalı pankart intibahını veren cisimlere el sürülmemelidir.
7.Bulunan şüpheli cisimlere dokunulmayarak tedbir alınmalıdır.
Bu konuda;
a)Görülen bomba veya şüpheli maddenin etrafında, mümkün olabildiği kadar geniş bir saha boş bırakılmalı ve personelin buraya yaklaşması önlenmelidir.
b)Bomba uzmanı gönderilmesi için mahalli güvenlik kuvvetlerine derhal haber verilmelidir.
c)Yangın söndürme sistemi ile Sivil Savunma Servisleri hazır duruma getirilmelidir.
d)Bomba ve şüpheli cisim çevresinde çabuk yanmaya müsait araç, gereç, malzeme oradan uzaklaştırılmalıdır.
e)Olay yerinde ve yakınında, durumu şüpheli şahıslar görülürse kimliklerinin tespitine çalışılmalı ve durum üzerinde ciddiyetle durulmalıdır.

 

SONUÇ: ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİLERİ OLARAK STANDARTIMIZ ÇOK İYİ ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİSİ OLMALIDIR.

 

 

 

GÖREV YERİ TALİMATLARI (alt başlık)

 

1- GÖREV

Hukuk kurallarına, toplum, değerlerine uygun, olarak özenle ve sadakatle her türlü kötü niyetli fiil ve teşebbüslere karşı önleyici tedbirler alarak caydırmak, görev yerinin huzur ve güven içinde bulunmasını sağlamak, gözetim ve kontrol hizmetlerini yürütmek giriş ve çıkış güvenliğini sağlamak.

Koruma ve güvenliği sağladıkları alanlara girmek isteyenleri duyarlı kapıdan geçirme, bu kişilerin üstlerini detektörle arama, eşyalarını X ray cihazından veya benzeri güvenlik sisteminden geçirmek.

Yangın, deprem gibi doğal afet durumlarında ve imdat istemesi gerekli hallerde görev alanındaki işyeri ve konutlarda derhal genel kolluktan yardım istemek Hızır acil ya da itfaiye birimlerini çağırarak olay yerinde ilk müdahaleyi yapmak. Suç unsuru teşkil eden bir olay söz konusu ise suçluyu yakalamak, suç, delilleri veya delil olabilecek nitelikteki her şeyi koruma altına almak kendinden ve meraklı olan kalabalıklarda korumak.

 

        2- VARDİYA DÜZENİ

Görevli bulunduğu noktada 24 saat esasına göre vardiyalı hizmet vermek.

        3- PERSONELDE BULUNACAK EKİPMAN

Görev yerinin özelliklerine göre ve komisyon kararlarına uygun kalmak şartları ile ateşli silahlar, izinli üniforma, kimlik kartı, lastik coplar, telsiz, el feneri, kelepçe, biber gazı gibi teçhizatları görevi süresince üzerlerinde taşır.

        4- ZOR KULLANMA

Özel güvenlik personeli, nefsi müdafaa haricinde ve konusu suç teşkil eden bir olayın failinin yakalanmasında suç üstü durumları haricinde kesinlikle zor kullanmayacaktır. Yukarıda sayılan ve önceden izinleri alınmış teçhizatlar dışında kesinlikle kesici delici alet, yanıcı madde vb. Taşıyamaz, bulunduramaz.

        5- İLETİŞİM

Sorumlu güvenlik görevlisi görev anında mevcut ve olası durumlar hakkında, hizmeti daha etkin yürütebilme amacıyla merkeze çevrim yapmalı uyanık olduğu nu gösterecektir ayrıca kurumsal telefon hatlarını ve telsizi etkin kullanabilmek amacıyla dönem dönem eğitimler yapılacaktır.

6- KAYIT TUTMA

Görev yerinde bulunan vardiya defterine, meydana gelen gelen ve tutanak tutulan tüm olaylar kayıt edilerek merkez bilgilendirilecektir. Ayrıca görev devir teslim saatli olarak kayıt altına alınacaktır.

       7- İHBAR

Görevde her personel şüphelendiği tüm durumlar hakkında kendisi yorumlamadan üstlerine bilgi vermeye ve deftere kayıt etmekle yükümlüdür.

       8- KİMLİK TAŞIMA

Güvenlik görevlileri görev alanı ve süresi içinde herkes tarafından görülebilecek şekilde kimlik kartlarını taşımak zorundadır.

       9- GÖREVİ İHMAL ve SAVSAKLAMAK

Görevli olduğu bölgede uyumak uyuklamak yetkililere ve misafirlere uygunsuz ve kaba davranmak, görevi savsaklamak veya görev yerinden izinsiz ayrılmak devriye hizmetlerini aksatmak ve işyerlerinde genel ahlak ve görgü kuralları dışında uygunsuz durumlarda olmak. Bütün bu sebeplerden dolayı iş akdinin feshi ve tazminat ödeme zorunluluğu ile tüm sebeplerden doğabilecek maddi zararların mesuliyeti güvenlik görevlisine aittir. Yukarda sayılan nedenlerden dolayı herhangi bir aksaklığa mahal veren güvenlik görevlisi hakkında yasal işlem ve sözleşme ve iş kanunları çerçevesinde işlem yapılır.

       10- TEMİZLİK

Görev yerleri daima temiz tutulur temiz olarak teslim edilir ve aynı şekilde teslim alınır. Temiz olmayan ve bakımsız ve ütüsüz olarak kesinlikle görev icra edilmeyecektir.

        11- GÖREV DEVİR TESLİM

Görev bitiminde devri yapılacak malzemeler varsa görerek ve sayarak teslim edilip aynı şekilde teslim alınır tüm malzemeler belirtilen yerlerde gösterildiği şekilde muhafaza edilir.

telefon
whatsapp